АРТТЕРАПІЯ У КОРЕКЦІЙНО-ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто використання арт-терапії у корекційно-логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку. Сутність арттерапії полягає не в професійному навчанні певного виду мистецтва, а в тому, щоб дитина змогла самовиразитись, подолати в собі негативні емоції, покращити свій психоемоційний стан. Важливо отримати не кінцевий результат, а сам процес який зцілює. Зазначено, що розвиток мовлення дитини тісно пов’язаний з психологічними аспектами. Доцільно проводити заняття регулярно. Заняття з арттерапії відрізняються своєю різноманітністю, креативністю викликаючи пізнавальний інтерес, при цьому не тільки розвивають творчі здібності дитини, але й здатні допомогти їй позбутися психічної напруги, стресу. The article discusses the use of art therapy in correctional and speech therapy work with children of preschool age. The essence of art therapy is not professional training of a certain type of art, but in the child being able to express himself, overcome negative emotions, and improve his psycho-emotional state. It is important not to get the final result, but the healing process itself. It is noted that the development of a child's speech is closely related to psychological aspects. It is advisable to conduct classes regularly. Art therapy classes are distinguished by their diversity, creativity causing cognitive interest, while not only developing the child's creative abilities, but also able to help him get rid of mental tension and stress.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, арт-терапія, логопедична робота, корекційна робота, студентські роботи, speech development, art therapy, speech therapy work, corrective work, student works
Цитування
Клевцова Т. В. Арт-терапія у корекційно-логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку / Т. В. Клевцова // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 153–155.