Agreement of the predicate with the subject

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-10-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Посібник присвячено узгодженню присудка з підметом, що є суперечливим питанням англійської граматики. У студентів виникають певні труднощі при вивченні та засвоєнні цього граматичного матеріалу, причиною чого є невідповідність граматичних систем рідних мов і англійської мови. Метою посібника є систематизувати різні випадки узгодження присудка з підметом, систематизування виконано з урахуванням наявності двох типів узгодження присудка з підметом : Formal subject-predicate agreement, Notional subject-predicate agreement. Посібник складається із теоретичного матеріалу, в якому надаються узагальнені відомості щодо різних випадків узгодження присудка з підметом, і комплексу вправ. Посібник адресований викладачам і студентам факультетів іноземної філології, а також може бути використаний як довідковий матеріал для широкого кола читачів, які вивчають англійську мову або працюють із нею. Пособие посвящено согласованию сказуемого с подлежащим, что является спорным вопросом английской грамматики. У студентов возникают определенные трудности при изучении и освоении этого грамматического материала, причиной чего является несоответствие грамматических систем родных языков и английского языка. Целью пособия является систематизация различных случаев согласования сказуемого с подлежащим, систематизация выполнена с учетом наличия двух типов согласования сказуемого с подлежащим : Formal subject-predicate agreement, Notional subject-predicate agreement. Пособие состоит из теоретического материала, в котором предоставляются обобщенные сведения о различных случаях согласования сказуемого с подлежащим, и комплекса упражнений. Пособие адресовано преподавателям и студентам факультетов иностранной филологии, а также может быть использовано как справочный материал для широкого круга читателей, изучающих английский язык или работающих с ним. The manual is devoted to the agreement of the predicate with the subject, which is a controversial issue of English grammar. Students have certain difficulties in studying and mastering this grammatical material, the reason for which is the discrepancy between the grammatical systems of native languages ​​and English. The purpose of the manual is to systematize various instances of the agreement of the predicate with the subject, the systematization is performed taking into account the presence of two types of agreement of the predicate with the subject: Formal subject-predicate agreement, Notional subject-predicate agreement. The manual consists of theoretical material, which provides a summary of the various cases of matching the predicate with the subject, and a set of exercises. The manual is addressed to teachers and students of the faculties of foreign philology, and can also be used as reference material for a wide range of readers learning English or working with it.
Опис
Ключові слова
англійська граматика, узгодження присудка з підметом, систематизація випадків узгодження присудка з підметом, английская грамматика, согласование сказуемого с подлежащим, систематизация случаев согласования сказуемого с подлежащим, English grammar, matching the predicate with the subject, systematization of cases of matching the predicate with the subject
Цитування
Смєлова С. В. Agreement of the predicate with the subject : метод. рек. з курсу практ. граматики англ. мови для студ. II курсу ф-ту інозем. філол. / С. В. Смєлова ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – 52 с.