ВЕДЕННЯ ВИПАДКУ СІМЕЙ З ДІТЬМИ З ЧИСЛА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ ЯК ШЛЯХ ДО БЕЗПЕЧНОГО ДИТИНСТВА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Stowarzyszenie „Edukacja dla bezpieczeństwa”
Анотація
Стаття присвячена проблемі створення безпечних умов життя і виховання українських дітей з числа внутрішньо переміщених осіб засобами соціальної роботи. Автор розкриває методику соціальної роботи з ведення випадку в залежності від його складності і результатів оцінки потреб сімей з дітьми в соціальних послугах. Artykuł poświęcony jest tworzeniu bezpiecznych warunków życia i wychowywania dzieci ukraińskich przesiedleńców wewnętrznych poprzez pracę społeczną. Autor ukazuje metodykę pracy socjalnej metodą analizy przypadku, w zależności od jego złożoności i wyników oceny potrzeb rodzin z dziećmi w zakresie usług społecznych. Статья посвящена проблеме создания безопасных условий жизни и воспитания украинских детей из числа внутренне перемещенных лиц средствами социальной работы. Автор раскрывает методику социальной работы по ведению случая в зависимости от его сложности и результатов оценки потребностей семей с детьми в социальных услугах. The article devoted to the creation of safe living conditions and upbringing of Ukrainian children among internally displaced persons by means of social work. The author reveals the methodology of social work case management, depending on its complexity and the results of the assessment needs of families with children in social services.
Опис
Ключові слова
проблеми дитини, ведення випадку, оцінка потреб, соціальна робота, внутрішньо переміщені особи, сім’ї з дітьми, problemy dziecka, analiza przypadku, ocena potrzeb, praca socjalna, osoby wewnętrznie przesiedlone, rodziny z dziećmi, проблемы ребенка, ведение случая, оценка потребностей, социальная работа, внутренне перемещенные лица, семьи с детьми, problems of child, case management, needs assessment, social work, internally displaced persons, families with children
Цитування
Трубавіна І. Ведення випадку сімей з дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб в Україні як шлях до безпечного дитинства в умовах військового конфлікту / І. Трубавіна // Bezpieczeństwo dawniej i dziś. Świat – Europa – Polska : zeszyt naukowy stowarzyszenie "Edukacja dla bezpieczeństwa" / [kom. red.: M. Kryłowicz (red. naczelny) i in.]. – Poznań, 2016. – № 3. – S. 183–199.