Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/571
Title: ВЕДЕННЯ ВИПАДКУ СІМЕЙ З ДІТЬМИ З ЧИСЛА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ ЯК ШЛЯХ ДО БЕЗПЕЧНОГО ДИТИНСТВА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ
Other Titles: ВЕДЕНИЕ СЛУЧАЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ИЗ ЧИСЛА ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ В УКРАИНЕ КАК ПУТЬ К БЕЗОПАСНОМУ ДЕТСТВУ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА
ANALIZA PRZYPADKU RODZIN Z DZIEĆMI SPOŚRÓD OSÓB WEWNĘTRZNIE PRZESIEDLONYCH NA UKRAINIE JAKO SPOSÓB NA BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO W WARUNKACH KONFLIKTU ZBROJNEGO
CASE MANAGEMENT OF FAMILIES WITH CHILDREN WITH THE NUMBER OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS IN UKRAINE AS A WAY TO SAFE CHILDHOOD UNDER MILITARY CONFLICT
Authors: Trubavina, I.
Трубавіна, І. М.
Трубавина, И. Н.
Keywords: проблеми дитини
ведення випадку
оцінка потреб
соціальна робота
внутрішньо переміщені особи
сім’ї з дітьми
problemy dziecka
analiza przypadku
ocena potrzeb
praca socjalna
osoby wewnętrznie przesiedlone
rodziny z dziećmi
проблемы ребенка
ведение случая
оценка потребностей
социальная работа
внутренне перемещенные лица
семьи с детьми
problems of child
case management
needs assessment
social work
internally displaced persons
families with children
Issue Date: 2016
Publisher: Stowarzyszenie „Edukacja dla bezpieczeństwa”
Citation: Трубавіна І. Ведення випадку сімей з дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб в Україні як шлях до безпечного дитинства в умовах військового конфлікту / І. Трубавіна // Bezpieczeństwo dawniej i dziś. Świat – Europa – Polska : zeszyt naukowy stowarzyszenie "Edukacja dla bezpieczeństwa" / [kom. red.: M. Kryłowicz (red. naczelny) i in.]. – Poznań, 2016. – № 3. – S. 183–199.
Abstract: Стаття присвячена проблемі створення безпечних умов життя і виховання українських дітей з числа внутрішньо переміщених осіб засобами соціальної роботи. Автор розкриває методику соціальної роботи з ведення випадку в залежності від його складності і результатів оцінки потреб сімей з дітьми в соціальних послугах. Artykuł poświęcony jest tworzeniu bezpiecznych warunków życia i wychowywania dzieci ukraińskich przesiedleńców wewnętrznych poprzez pracę społeczną. Autor ukazuje metodykę pracy socjalnej metodą analizy przypadku, w zależności od jego złożoności i wyników oceny potrzeb rodzin z dziećmi w zakresie usług społecznych. Статья посвящена проблеме создания безопасных условий жизни и воспитания украинских детей из числа внутренне перемещенных лиц средствами социальной работы. Автор раскрывает методику социальной работы по ведению случая в зависимости от его сложности и результатов оценки потребностей семей с детьми в социальных услугах. The article devoted to the creation of safe living conditions and upbringing of Ukrainian children among internally displaced persons by means of social work. The author reveals the methodology of social work case management, depending on its complexity and the results of the assessment needs of families with children in social services.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/571
Appears in Collections:Кафедра педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trubavina І.pdf332.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.