ДИЗАЙН ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЯК ДОПОМІЖНИЙ ЗАСІБ УЧИТЕЛЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ УВАГИ ШКОЛЯРІВ НА УРОЦІ

dc.contributor.authorГородова, А. Ю.
dc.date.accessioned2024-02-16T18:12:05Z
dc.date.available2024-02-16T18:12:05Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі здійснено огляд науково-методичних джерел щодо основних підходів до підвищення уваги учнів на уроках. Висвітлено види дидактичних матеріалів, показано їх роль у підвищенні уваги школярів. Схарактеризовано інструментальні засоби створення презентацій, приділено увагу використанню таких засобів як Microsoft PowerPoint, Canva, презентації Google, Emaze, Microsoft Sway, Piktochart. Запропоновано методичні рекомендації щодо структури та змісту презентаційного матеріалу. Розкрито художньо-композиційні прийоми: створення сітки, робота з контентом, візуальне розмежування інформації, використання білого кольору, вирівнювання всіх елементів слайду. Правильне розміщення тексту та графіки, використання контрасту, збалансований колірний ряд та зручний читабельний формат допомагають утримати увагу учнів та покращити сприйняття матеріалу. На основі фізіологічних особливостей школярів у сприйнятті кольорів і форм запропоновано рекомендації щодо використання кольорового оформлення дидактичних матеріалів. The qualification work provides an overview of scientific and methodological sources on the main approaches to increasing students' attention in the classroom. The types of didactic materials are highlighted, their role in increasing students' attention is shown. The tools for creating presentations are characterised, with attention paid to the use of such tools as Microsoft PowerPoint, Canva, Google presentations, Emaze, Microsoft Sway, Piktochart. Methodological recommendations on the structure and content of presentation material are proposed. Artistic and compositional techniques are revealed: creating a grid, working with content, visual delineation of information, using white, alignment of all elements of the slide. The correct placement of text and graphics, the use of contrast, a balanced colour scheme and a convenient readable format help to keep students' attention and improve their perception of the material. Based on the physiological peculiarities of pupils' perception of colours and shapes, recommendations on the use of colour in didactic materials are offered.
dc.identifier.citationГородова А. Ю. Дизайн дидактичних матеріалів як допоміжний засіб учителя для підвищення уваги школярів на уроці : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / А. Ю. Городова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 64 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13972
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectувага
dc.subjectдидактичні матеріали
dc.subjectосвіта
dc.subjectпрезентація
dc.subjectхудожньо-композиційні прийоми
dc.subjectметодичні рекомендації
dc.subjectattention
dc.subjectdidactic materials
dc.subjecteducation
dc.subjectpresentation
dc.subjectartistic and compositional techniques
dc.subjectmethodological recommendations
dc.titleДИЗАЙН ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЯК ДОПОМІЖНИЙ ЗАСІБ УЧИТЕЛЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ УВАГИ ШКОЛЯРІВ НА УРОЦІ
dc.title.alternativeDESIGN OF DIDACTIC MATERIALS AS A TEACHER'S AID TO INCREASE STUDENTS' ATTENTION IN CLASS
dc.typeOther
Файли
Колекції