ДИЗАЙН ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЯК ДОПОМІЖНИЙ ЗАСІБ УЧИТЕЛЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ УВАГИ ШКОЛЯРІВ НА УРОЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено огляд науково-методичних джерел щодо основних підходів до підвищення уваги учнів на уроках. Висвітлено види дидактичних матеріалів, показано їх роль у підвищенні уваги школярів. Схарактеризовано інструментальні засоби створення презентацій, приділено увагу використанню таких засобів як Microsoft PowerPoint, Canva, презентації Google, Emaze, Microsoft Sway, Piktochart. Запропоновано методичні рекомендації щодо структури та змісту презентаційного матеріалу. Розкрито художньо-композиційні прийоми: створення сітки, робота з контентом, візуальне розмежування інформації, використання білого кольору, вирівнювання всіх елементів слайду. Правильне розміщення тексту та графіки, використання контрасту, збалансований колірний ряд та зручний читабельний формат допомагають утримати увагу учнів та покращити сприйняття матеріалу. На основі фізіологічних особливостей школярів у сприйнятті кольорів і форм запропоновано рекомендації щодо використання кольорового оформлення дидактичних матеріалів. The qualification work provides an overview of scientific and methodological sources on the main approaches to increasing students' attention in the classroom. The types of didactic materials are highlighted, their role in increasing students' attention is shown. The tools for creating presentations are characterised, with attention paid to the use of such tools as Microsoft PowerPoint, Canva, Google presentations, Emaze, Microsoft Sway, Piktochart. Methodological recommendations on the structure and content of presentation material are proposed. Artistic and compositional techniques are revealed: creating a grid, working with content, visual delineation of information, using white, alignment of all elements of the slide. The correct placement of text and graphics, the use of contrast, a balanced colour scheme and a convenient readable format help to keep students' attention and improve their perception of the material. Based on the physiological peculiarities of pupils' perception of colours and shapes, recommendations on the use of colour in didactic materials are offered.
Опис
Ключові слова
увага, дидактичні матеріали, освіта, презентація, художньо-композиційні прийоми, методичні рекомендації, attention, didactic materials, education, presentation, artistic and compositional techniques, methodological recommendations
Цитування
Городова А. Ю. Дизайн дидактичних матеріалів як допоміжний засіб учителя для підвищення уваги школярів на уроці : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / А. Ю. Городова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 64 с. : іл., табл. + дод.
Колекції