ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ ЗАЙМЕННИКА Я В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ЯК МАРКЕР ВИЗНАЧЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПСИХОТИПУ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ СВІТЛАНИ АНТОНИШИН)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У публікації розглянуто поезію сучасної авторки Світлани Антонишин. Як зазначає Л. Лисиченко, «особливо яскраво індивідуальна мовна картина виявляється саме в художній творчості, де знаходить вираження не тільки загальна мовна картина світу, а й поетична картина світу письменника, найбільше позначена його індивідуальністю». Л. Лисиченко аргументувала перспективність аналізу мови поетичних творів у співвіднесеності з психічним типом (екстравертивним чи інтровертивним) письменника. Аспектуальний аналіз функціювання мовних одиниць у поезії Світлани Антонишин підтверджує можливості продовження аналізу в обраному напрямі. The publication examines the poetry of contemporary author Svitlana Antonyshyn. As L. Lysychenko notes, "a particularly vividly individual language picture is revealed precisely in artistic creativity, where not only the general language picture of the world, but also the poetic picture of the writer's world, most marked by his individuality, finds expression." L. Lysychenko argued the perspective of analyzing the language of poetic works in correlation with the mental type (extroverted or introverted) of the writer. The aspectual analysis of the functioning of language units in the poetry of Svitlana Antonyshyn confirms the possibility of continuing the analysis in the chosen direction.
Опис
Ключові слова
лінгвопоетика, мовна картина світу, Лисиченко Л. А., українська поезія, Антонишин С., linguopoetics, language picture of the world, L. A. Lysychenko, Ukrainian poetry, S. Antonyshyn
Цитування
Халіман О. Особливості функціонування займенника Я в поетичному мовленні як маркер визначення авторського психотипу (на матеріалі поезії Світлани Антонишин) / О. Халіман // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 10. – С. 192–195.