ВИХОВНА СКЛАДОВА АРТПЕДАГОГІКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ ТА ДІАГНОСТИКИ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто виховання шляхом мистецтва, що є одним з найпопулярніших методів психотерапії та психоаналізу. Завдяки використанню цієї методики можна успішно виховати у дітей любов до творчості, виявити проблеми та емоційний стан. Основні виховні функції артпедагогіки: катарсистична, що звільняє від небажаних станів психіки; регулятивна, знімає психічне напруження, що регулює психосоматичні процеси, та моделює позитивний настрій; комунікативно-рефлексивна, що забезпечує корекцію порушень норм спілкування, комунікації, та формує адекватну міжособистісну взаємодію, а також самооцінку; конструктивна, яка створює нову середу з позитивними переживаннями, новими творчими потребами, формами і способами їх споживання і задоволення; креативна, або творча функція. В статье рассмотрено воспитание путем искусства, которое является одним из самых популярных методов психотерапии и психоанализа. Благодаря использованию этой методики можно успешно воспитать у детей любовь к творчеству, выявить проблемы и эмоциональное состояние. Основные воспитательные функции артпедагогики: катарсистичная, что освобождает от нежелательных состояний психики; регулятивная, снимает психическое напряжение, регулирует психосоматические процессы, и моделирует позитивный настрой; коммуникативно-рефлексивная, что обеспечивает коррекцию нарушений норм общения, коммуникации, и формирует адекватную межличностное взаимодействие, а также самооценку; конструктивная, которая создает новую среду с положительными переживаниями, новыми творческими потребностями, формами и способами их потребления и удовольствия; креативная, или творческая функция. The article considers education through art and is one of the most popular methods of psychotherapy and psychoanalysis. Through the use of this technique, you can successfully instill in children a love of creativity, identify problems and emotional state. The main educational functions of art pedagogy: cathartic, that frees from unwanted mental states; regulatory, relieves mental stress, regulates psychosomatic processes, and models a positive mood; communicative-reflexive, which provides correction of violations of norms of communication, communication, and forms adequate interpersonal interaction, as well as self-esteem; constructive, which reates a new environment with positive experiences, new creative needs, forms and ways of their consumption and satisfaction; creative or creative function.
Опис
Ключові слова
артпедагогіка, діагностика поведінки, студентські роботи, артпедагогика, диагностика поведения, студенческие работы, art pedagogy, behavior diagnosis, student work
Цитування
Сагіна Ю. В. Виховна складова артпедагогіки як інструмент впливу та діагностики поведінки учнів / Ю. В. Сагіна // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 131–133.