ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Анотація
Особистість класного вчителя є наріжним каменем вальдорфської школи, оскільки він є одночасно митцем, духовним наставником, лікарем, психологом, соціальним педагогом, що вимагає від педагога відповідальності, ініціативності, ентузіазму й самовіддачі. Завдяки цьому професійна діяльність вальдорфського вчителя спрямована на особистість дитини, її цілісний (інтелектуальний, емоційно-почуттєвий і вольовий) розвиток; реалізацію салютогенетичного (здоров’язбережувального) підходу до освіти школярів, забезпечення духовно-піднесеної, цілюще-емоційної взаємодії педагога з вихованцями. Личность классного учителя является краеугольным камнем вальдорфской школы, поскольку он одновременно художник, духовный наставник, врач, психолог, социальный педагог, что требует от педагога ответственности, инициативности, энтузиазма и самоотдачи. Благодаря этому профессиональная деятельность вальдорфского учителя направлена ​​на личность ребенка, его целостное (интеллектуальное, эмоционально-чувственное и волевое) развитие; реализацию салютогенетического (здоровьесберегающего) подхода к образованию школьников, обеспечение духовно-возвышенного, целебно-эмоционального взаимодействия педагога с воспитанниками. The personality of the class teacher is the cornerstone of the Waldorf school, as he is also an artist, spiritual mentor, doctor, psychologist, social educator, which requires from the teacher responsibility, initiative, enthusiasm and dedication. Due to this, the professional activity of a Waldorf teacher is aimed at the child's personality, his holistic (intellectual, emotional and volitional) development; realization of salutogenetic (health-preserving) approach to education of schoolchildren, providing spiritually-elevated, healing-emotional interaction of the teacher with pupils.
Опис
Ключові слова
вальдорфська педагогіка, початкова школа, вальдорфская педагогика, начальная школа, Waldorf pedagogy, Primary School
Цитування
Іонова О. М. Використання досвіду вальдорфської педагогіки в освітньому процесі Української початкової школи / О. М. Іонова // Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи : зб. матеріалів II-ї Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Ніжин, 21 жовт. 2021 р. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя та ін. ; [Уклад.: Т. В. Гордієнко, Н. М. Демченко]. – Ніжин : НДУ. – С. 63–64.