The Linquistic Framework of Poetic Interpretation (a Case Study: the Poem "Children" by Yuri Levitansky)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article aims to present an integrated poetic analysis of one of the poems by Yuri Levitansky. The content of the poem is interpreted within the framework of a comprehensive, interdisciplinary approach to the study of lyrics, which is connected with the development of the ideas generated by Kharkiv Philological School. The framework suggested in the article combines the linguistic and literary approaches to the study of poetry, the study of its linguistic and stylistic texture taking into account intertextual and auto-intertextual interactions as well as the poetic tradition, that is, the text “immersed in life”. The article focuses on the characterization of the main symbolic images of the poem, their conceptual transformations and the role they play in Y. Levitansky’s individual style. Стаття присвячена цілісному філологічному аналізу однієї із центральних поезій книги «Кінематограф» Юрія Левітанського. Її зміст інтерпретуємо в межах комплексного міждисциплінарного підходу до дослідження лірики, що пов’язаний з розвитком ідей Харківської філологічної школи. Цілісний (комплексний) філологічний аналіз передбачає вивчення мовної організації тексту та ідіостилю з огляду на вирішення того художнього “надзавдання”, яке висуває перед собою автор. Запропонований підхід поєднує лінгвістичний і літературознавчий вектори дослідження поезії, вивчення лінгвістичної організації тексту з урахуванням інтертекстуальних та автоінтертекстуальних взаємодій і поетичної традиції, тобто дослідження тексту, що “занурений у життя”. Інтерпретацію поезії здійснено на основі аналізу мовної будови тексту, місця ліричного твору в художньому просторі, який створений автором, у поетичному дискурсі, і це дає змогу зануритися в змістове наповнення твору, у процес формування його поетичного смислу, передбачити можливу читацьку апперцепцію. Схарактеризовано основні образи-символи твору (дерево, птах, небо, дім, дим), динаміку смислових трансформацій (птах – небо, дім – дим, війна – дим), установлено зв’язок тематики та проблематики поезії з іншими творами книги поезій «Кінематограф». Розглянуті метонімічні переноси, характерні для поезії Левітанського цього періоду. Сформульовано гіпотезу, згідно з якою поезія «Діти» виступає як пролог до книги поезій «Листи до Катерини...», у якій послідовно розкривається тема дитинства. Стверджується, що образи-символи поезії, проаналізованої в роботі, є ключовими словами поетичного ідіостилю Юрія Левітанського. Лінгвопоетичний аналіз створює доказову базу для характеристик символічного кола, основних мотивів, тематики й проблематики лірики поета.
Опис
Ключові слова
poetic text, poetic discourse, interpretation, Kharkiv Philological School, symbolic image, subject matter, Levitansky, поетичний текст, поетичний дискурс, інтерпретація, Харківська філологічна школа, образ-символ, тематика, Левітанський
Цитування
Skorobohatova O. O. The Linquistic Framework of Poetic Interpretation (a Case Study: the Poem "Children" by Yuri Levitansky) / O. O. Skorobohatova, L. Y. Krasovytska // Лінгвістичні дослідження. – Харків, 2022. – Вип. 57. – С. 84–97.