Поляки в суспільно-політичному, соціально-економічному та культурно-освітньому житті Харківщини у 1920-ті – 1930-ті роки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, видавець О. А. Мірошниченко
Анотація
Стаття присвячена процесу суспільно-політичного, соціально-економічного та культурно-освітнього розвитку польської етнічної меншини Харківської області в 1920–1930 рр. Розглядаються демографічні і соціальні зміни в її складі, катастрофічні наслідки асиміляції і політичних репресій сталінського режиму. Зроблено висновок, що більшовики досягли лише часткових успіхів в процесі радянізації поляків. Вони не могли досягти своєї головної мети – змінити свідомість поляків, зломити їх духовні цінності. Коли це стало зрозуміло партійно-радянському керівництва, політика коренізації була оголошена вичерпаною. З середини 1930-х років закриваються польські установи культури і освіти, починаються масові репресії і були сфабриковані гучні судові процеси. Статья посвящена процессу общественно-политического, социально-экономического и культурно-образовательного развития польского этнического меньшинства Харьковской области в 1920–1930 гг. Рассматриваются демографические и социальные изменения в его составе, катастрофические последствия ассимиляции и политических репрессий сталинского режима. Сделан вывод, что большевики достигли лишь частичных успехов в процессе советизации поляков. Они не могли достичь своей главной цели – изменить сознание поляков, сломить их духовные ценности. Когда это стало понятно партийно-советскому руководству, политика коренизации была объявлена ​​исчерпанной. С середины 1930-х годов закрываются польские учреждения культуры и образования, начинаются массовые репрессии, фабрикуются громкие судебные процессы. The article is devoted to the process o f socio-political, socio-economia and cultural-educational development o f the Polish ethnic minority o f Kharkiv region in 1920-1930’s. Demographic and social changes in its composition, catastrophic consequences for its absorption, and political repression o f the Stalin regime are highlighted. It is reasonable to conclude that the Bolsheviks achieved only some success in the process o f Sovietization o f the Poles. They could not achieve their main goal - to change the Poles' consciousness, break their spiritual values. When this became clear to the party-Soviet leadership, the policy o f indigenization was declared exhausted. The process o f closing down Polish cultural and educational institutions began in the mid-1950s and mass repression began and loud trials were fabricated.
Опис
Ключові слова
етнос, етнічна меншина, національна політика, політичні репресії, сталінський режим, Харківська область, этнос, этническое меньшинство, национальная политика, политические репрессии, сталинский режим, Харьковская область, ethnos, ethnic minority, national policy, political repression, stalinist regime, Kharkiv region
Цитування
Гончарова О. С. Поляки в суспільно-політичному, соціально-економічному та культурно-освітньому житті Харківщини у 1920-ті – 1930-ті роки / О. С. Гончарова // Польсько-українська культурна спадщина на Слобожанщині: національна специфіка і взаємні впливи : матеріали міжнар. наук. конф., Харків, 7-8 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 70–86.