Становлення феномену гри з античних часів до епохи Відродження

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто становлення феномену гри з античних часів до епохи Відродження. Гра завжди цікавила людство і на теперішній час виступає складною й актуальною проблемою для наукової думки. Пізнання гри відноситься до перших відомих форм людського знання. Зазначено, що гра є незмінною складовою життєдіяльності людини, спрямованою на всебічний і гармонійний розвиток особистості. The publication examines the development of the game phenomenon from ancient times to the Renaissance. The game has always been of interest to humanity and currently represents a complex and urgent problem for scientific thought. Game cognition is one of the first known forms of human cognition. It is noted that the game is an invariable component of a person's vital activity, directed on the comprehensive and harmonious development of the personality.
Опис
Ключові слова
гра, історія ігрової діяльності, магістерські роботи, game, history of game activities, master's theses
Цитування
Тимчій Г. Становлення феномену гри з античних часів до епохи Відродження / Г. Тимчій // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 82.