СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті актуалізується проблема формування загальнолюдських цінностей у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, висвітлено соціально-педагогічні аспекти їх розвитку. Наголошено, що українське суспільство протягом століть виплекало багатогранну духовну культуру, що містить в собі такі загальнолюдські цінності як гуманістична свідомість, національні моральні ідеали, закоханість у свою землю, любов до Батьківщини, тощо. Проаналізовано етапи розвитку дефініції «цінності», визначено її сутність, зазначено, що духовні цінності знаходять свою конкретизацію через соціальні цінності, підкреслено що співвідношення духовних та соціальних цінностей являє собою соціально-психологічний аспект проблеми співвідношення сутності та особистості. Розкрито мету ціннісно-орієнтованої освіти, яка полягає у вихованні цілісної людини культури та має взаємозалежні природну, соціальну і культурну сутності. Розглядаються цінності освіти, зауважується, що вони мають бути спрямовані на формування системи ціннісних орієнтацій майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти та містить у собі когнітивну, емоційну та діяльнісну складові, що зумовлюють розвиток ціннісних уявлень, емоційно-ціннісну оцінку світу, спрямованість соціально-значущих дій педагога. Схарактеризовано цінності-якості, що мають бути притаманні майбутнім педагогам вихователям, наголошено, що ціннісно-мотиваційне ядро майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти містить у собі три рівня ставлення до навчання: ставлення до навчання як до цінності; ставлення до навчання як до одного із різновидів праці; ставлення до навчання як до специфічного виду праці, (роботи з дітьми дошкільного віку), що має забезпечити всі щабелі його духовного зростання. Підкреслено, що цінність навчальної діяльності майбутніх педагогів визначається тим, наскільки вона сприяє становленню їх як самодостатньої особистості, сприяє розвитку потреб до самореалізації, самовиховання, формування самосвідомості. Визначено вимоги до організації навчально-виховного процесу в сучасному ВНЗ з урахування кодексу цінностей сучасного національного виховання. The problem of forming universal values for future teachers of preschool education is actualized as well as the socio-pedagogical aspects of their development are highlighted. It is noted that the Ukrainian society for centuries cherished the multifaceted spiritual culture, that contains such universal values as humanistic consciousness, national moral ideals, love for land, love for Motherland etc. The stages of development the definition ‘value’ are analyzed, its essence is defined. It is specified that spiritual values find the concretization through social values. It is emphasized that the ratio of spiritual and social values represents social and psychological aspect of the problem of essence and personality. The purpose of value-oriented education is revealed. It consists of developing integral personal culture and it has interconnected natural, social and cultural essences. The education values are considered. It is said that they should be aimed at forming the system of value orientations of future teachers for preschool education. The system contains cognitive, emotional and activity components that determine the development of value concepts, emotional and value world assessment, the direction of socially significant teacher’s actions. The values and qualities that should be inherent for future educators are characterized. It is noted that the value and motivational core of a future teacher for preschool education contains three levels of learning attitude: the attitude to learning as a value; the attitude to learning as one of work types; the attitude to learning as a specific work type (work with preschool children), which should provide all stages of the spiritual growth. It is emphasized that the value of educational activities of future teachers is determined by the fact how the activity contributes to the forming self-sufficient personality, need development for self-realization, self-education, self-consciousness. The requirements for educational process organization in a modern university are highlighted, taking into account the value code of modern national education.
Опис
Ключові слова
духовна культура, ціннісно-орієнтована освіта, людина культури, ціннісні орієнтації, навчально-виховна діяльність, самосвідомість, самореалізація, spiritual culture, value-oriented education, cultural person, value orientations, educational activity, self-consciousness, self-realization
Цитування
Танько Т. П. Соціально-педагогічні аспекти формування загальнолюдських цінностей у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти / Т. П. Танько, Н. Г. Тарарак // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. – Харків, 2018. – Вип. 50. – С. 100–114.