ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до інноваційної діяльності. У роботі схарактеризовано теоретичні основи проблеми підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до інноваційної діяльності, зокрема: проведено аналіз літератури з проблеми підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до інноваційної діяльності; визначено суть понять «підготовка майбутніх вихователів», «інноваційна діяльність» та схарактеризовано особливості підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до інноваційної діяльності; теоретично обґрунтовано та розроблено педагогічну модель підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до інноваційної діяльності; експериментально перевірено дієвість теоретичного обґрунтованої та розробленої педагогічної моделі підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до інноваційної діяльності; проаналізовано результати і зроблено висновки. The scientific work is a theoretical and experimental study of the problem of training future teachers of preschool education institutions for innovative activities. The paper characterizes the theoretical foundations of the problem of preparing future teachers of preschool education institutions for innovative activities, in particular: an analysis of the literature on the problem of preparing future teachers of preschool education institutions for innovative activities is carried out; the essence of the concepts "training of future educators", "innovative activity" is defined and the peculiarities of the preparation of future educators of preschool education institutions for innovative activity are characterized; a pedagogical model of training future teachers of preschool education institutions for innovative activities was theoretically substantiated and developed; the effectiveness of the theoretically substantiated and developed pedagogical model of training future teachers of preschool education institutions for innovative activities was experimentally verified; the results were analyzed and conclusions were drawn.
Опис
Ключові слова
педагогічна модель, майбутній вихователь, підготовка, інноваційна діяльність, заклад дошкільної освіти, освітній процес, pedagogical model, future teacher, training, innovative activity, preschool education institution, educational process
Цитування
Важинська Ю. Г. Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до інноваційної діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / Ю. Г. Важинська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 73 с. : табл. + дод.
Колекції