Методичні рекомендації до семінарських занять і завдання для самостійної роботи з дисципліни «Психологія іміджу»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації складені відповідно до навчальної дисципліни «Психологія іміджу» і містять тематику практичних занять, тести, завдання для розв’язування в аудиторії, завдання для самостійної роботи студентів, питання для підсумкового контролю знань студентів і список рекомендованої літератури. The methodological recommendations are compiled in accordance with the academic discipline "Psychology of Image" and include topics for practical classes, tests, tasks for solving in the classroom, assignments for independent student work, questions for final knowledge assessment, and a list of recommended literature.
Опис
Ключові слова
психологія іміджу, імідж, імідж педагога, іміджмейкерство, особистісний імідж, технології управління іміджем, psychology of image, image, teacher's image, imagemaking, personal image, image management technologies
Цитування
Методичні рекомендації до семінарських занять і завдання для самостійної роботи з дисципліни «Психологія іміджу» [Електронне видання] : для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навчання / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: І. І. Дорожко, Н. Ю. Діомідова]. – Харків : [б. в.], 2024. – 76 с.