ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДИВЕРГЕНТНОГО МИСЛЕННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій; видавничий дім "Гельветика"
Анотація
У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття дивергентного мислення у зарубіжній та вітчизняній психології. Представлено результати дослідження дивергентного мислення, способи його розвитку у молодших школярів. Актуальність даної проблематики обумовлена необхідністю пошуку нових технологій розвитку інтелектуальних здібностей у дітей, зокрема творчого мислення. Для вивчення особливостей дивергентного мислення у молодших школяpiв використано психодіагностичну методику Є.Є. Рослякової нa склaдaння pечення з тpьох зaпpопоновaних слiв, тест «Зaкiнчи мaлюнок» (П. Тоppенса), методику «Неповнi фiгуpи» (К. Г. Pечицької тa О. A. Сошиної). На основі проведеного дослідження визначено, що в учнів початкової школи переважають середні показники креативності як за продуктами вербальної так і художньої творчості. Запропоновано методи та вправи для розвитку дивергентного мислення у процесі навчальної діяльності та тренінгових формах роботи. Основними формами, що сприяють розвитку дивергентного мислення є уроки, екскурсії, навчально-пізнавальна діяльність з використанням пошукових методів, словникової, ігрової, практичної діяльності, художньої творчості, залученням індивідуального досвіду. Саме розвиток дивергентного мислення дитини в системі начальної освіти є необхідною складовою при організації особистісно орієнтованого навчання, метою якого є творчий розвиток дитини. Теоретично обгрунтовано, що мислення учня розиваючись у навчальному діалозі стає критичним, більш результативним та продуктивним. Для розвитку креативних здібностей, необхідним є раціональне поєднання репродуктивних, частково-пошукових та творчих завдань. Отримані результати дослідження дозволяють по-новому побачити проблему пошуку способів для розвитку дивергентного мислення учнів молодших класів. Перспективи подальшої роботи вбачаємо у розробці розвивальної програми, спрямованої на удосконалення здібностей дивергентного мислення та кращого пізнання емоційної сфери молодших школярів. В статье рассмотрены теоретические подходы к определению понятия дивергентного мышления в зарубежной психологии. Представлены результаты исследования дивергентного мышления, способы его развития у младших школьников. Актуальность данной проблематики обусловлена ​​необходимостью поиска новых технологий развития интеллектуальных способностей у детей, в частности, творческого мышления. Для изучения особенностей дивергентного мышления у младших школьников использована психодиагностическая методика Е. Е. Росляковой на составление предложения из трех предложенных слов, тест «Закончи рисунок» (П. Торпенса), методику «Неполные фигуры» (К. Г. Речицкой и О. А. Сошиной). На основе проведенного исследования определено, что у учащихся начальной школы преобладают средние показатели креативности как по продуктам вербального, так и художественного творчества. Предложены методы и упражнения по развитию дивергентного мышления в процессе учебной деятельности и тренинговых формах работы. Основными формами, способствующими развитию дивергентного мышления, являются уроки, экскурсии, учебно-познавательная деятельность с использованием поисковых методов, словарной, игровой, практической деятельности, художественного творчества, привлечением индивидуального опыта. Именно развитие дивергентного мышления ребенка в системе начального образования является необходимой составляющей при организации личностно нацеленного обучения, целью которого является творческое развитие ребенка. Теоретически обосновано, что мышление учащегося, развиваясь в учебном диалоге, становится критическим, более результативным и продуктивным. Для развития креативных способностей необходимо рациональное сочетание репродуктивных, частично-поисковых и творческих задач. Полученные результаты исследования позволяют по-новому увидеть проблему поиска способов развития дивергентного мышления учащихся младших классов. Перспективы дальнейшей работы видим в разработке развивающей программы, направленной на усовершенствование способностей дивергентного мышления и лучшего познания эмоциональной сферы младших школьников. This article reviews theoretical approaches to the definition of divergent thinking concept in foreign and domestic psychology. The results of the study of divergent thinking, means of its development in primary school students are presented. The relevance of this issue is based on the necessity to search for new technologies of the development of intellectual capabilities in children, in particular of creative thinking. For studying peculiarities of divergent thinking in primary school students, psychodiagnostic methodology of Ye.Ye.Rosliakova for making sentences out of three suggested words, picture completion test (P.Torrance) and incomplete figure methodology (K.H. Rechytska and O.A. Soshyna) were used. On the basis of the carried out study, it was determined that the average indicators of creativity in both the products of verbal and artistic creativity prevail in primary school students. Methods and exercises for the development of divergent thinking in the process of learning activity and training forms of work were suggested. The main forms that improve development of divergent thinking include lessons, excursions, learning and cognitive activity using searching methods, vocabulary, play, practical activity, artistic creativity, involvement of individual experience. The development of divergent thinking of the child in the system of primary education is a necessary component in the organization of personality-centered education, the purpose of which is the creative development of the child. It is theoretically substantiated that by developing in the educational dialogue the student's thinking becomes critical, more efficient and productive. For the development of creative abilities, a rational combination of reproductive, partly search and creative assignments is necessary. The results of the study allow us to see the issue of searching for means of development of divergent thinking in primary school students in a new way. The perspectives of our further work lie in the development of developing program aimed at improving capabilities of divergent thinking and better knowledge of emotional scope of primary school students.
Опис
Ключові слова
творче мислення, адаптація, творча особистість, креативність, учні молодших класів, творческое мышление, адаптация, творческая личность, креативность, учащиеся младших классов., творческое мышление, адаптация, творческая личность, креативность, учащиеся младших классов
Цитування
Лисенко Л. М. Особливості розвитку дивергентного мислення в молодших школярів / Л. М. Лисенко // Габітус. – 2021. – Вип. 27. – С. 22–26.