Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці музично-педагогічних працівників у процесі навчання у КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Розглянуто актуальні питання застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання у закладах вищої освіти в КНР. Метою статті є визначення ролі та значення використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці музично-педагогічних працівників у процесі навчання в КНР. Проаналізовано нормативні документи КНР, що детермінують розвиток та впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес закладів вищої освіти, зокрема: «План дій з інформатизації освіти 2.0» (2018), «Розпорядження щодо належної організації та управління онлайн-навчанням у коледжах та університетах протягом періоду пандемії» (2020), «Специфіка побудови цифрових кампусів в коледжах та університетах (проєкт) (2021), національний стандарт «Набір китайського кодування інформаційних технологій» (2022) тощо. Розкрито завдання плану дій з інформатизації освіти в країні. На основі аналізу науково-педагогічної літератури визначено особливості та переваги застосування технології «Інтернет+». Представлено та схарактеризовано такі сучасні моделі навчання музичних дисциплін в університеті з використанням інформаційно-комунікаційних технологій: «Музичний катехизис», «Музичні мікроуроки», «Публічна відкрита платформа WeChat», «Мобільні АРР». Зроблено висновок, що використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці музично-педагогічних працівників у процесі навчання в КНР сприяють підвищенню якості процесу та результатів навчання, формуванню у здобу- вачів інформаційно-комунікаційна компетентності, готовності до широкого застосування сучасних технологій у майбутній професійній діяльності. Визначено перспективи подальших наукових досліджень, які полягають в імплементації досвіду китайських педа- гогів щодо формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх музично-педагогічних працівників у закладах вищої освіти України. The article deals with topical issues of the use of information and communication technologies in the process of learning in institutions of higher education in the People's Republic of China. The purpose of the article is to determine the role and significance of the use of information and communication technologies in the training of music-pedagogical workers in the process of education in the People's Republic of China. The regulatory documents of the People's Republic of China that determine the development and implementation of computer technologies in the educational process of higher education institutions were analyzed, in particular: "Action Plan for Informatization of Education 2.0" (2018), "Order on the Proper Organization and Management of Online Education in Colleges and Universities during pandemic period" (2020), "Specifications for the construction of digital campuses in colleges and universities (project) (2021), the national standard "Chinese Information Technology Coding Set" (2022), etc. The task of the action plan for the informatization of education in the country has been revealed. Based on the analysis of the scientific and pedagogical literature, the features and advantages of using the Internet+ technology were determined. The following modern models of teaching musical disciplines at the university using information and communication technologies are presented and characterized: "Musical catechism", "Musical micro-lessons", "Public open platform WeChat", "Mobile APPs". It was concluded that the use of modern information and communication technologies in the training of music and pedagogical workers in the process of education in the People's Republic of China contributes to the improvement of the quality of the process and results of education, the formation of information and communication competence among students, and readiness for the wide use of modern technologies in future professional activities. The prospects of further scientific research, which consist in the implementation of the experience of Chinese teachers regarding the formation of information and communication competence of future music and pedagogical workers in higher education institutions of Ukraine, have been determined.
Опис
Ключові слова
інформатизація освіти, процес навчання, здобувачі вищої освіти, музичні дисципліни, аспірантські роботи, informatization of education, learning process, students of higher education, musical disciplines, postgraduate work
Цитування
Му Веньлун. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці музично-педагогічних працівників у процесі навчання у КНР / Веньлун Му // Новий колегіум. – 2022. – № 3 (108). – С. 75–78.