Проблеми віртуалізації буття людини в інформаційному суспільному просторі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
Анотація
У сучасному інформаційному суспільстві відбувається радикальна трансформація буття людини в цілому, що заснована на заміщенні соціальної реальності її образами або симуляціями. Дана точка зору відкриває нам перспективи для розробки теорії трансформації та патологізації сучасної культури на різних рівнях організації буття, не обмежуючись сферою комп'ютерних, мультимедійних та комунікаційних технологій. В современном информационном обществе происходит радикальная трансформация бытия человека в целом, основанная на замещении социальной реальности ее образами или симуляция. Данная точка зрения открывает нам перспективы для разработки теории трансформации и патологизация современной культуры на различных уровнях организации бытия, не ограничиваясь сферой компьютерных, мультимедийных и коммуникационных технологий. In the modern information society, a radical transformation of human being as a whole takes place, based on the replacement of social reality with its images or simulation. This point of view opens up prospects for us to develop the theory of transformation and pathologization of modern culture at various levels of organization of being, not being limited to the sphere of computer, multimedia and communication technologies.
Опис
Ключові слова
філософія, віртуалізація буття, інформаційний простір, сучасне суспільство, аспірантські роботи, философия, виртуализация бытия, информационное пространство, современное общество, аспирантские работы, philosophy, virtualization of being, information space, modern society, graduate work
Цитування
Рисований І. М. Проблеми віртуалізації буття людини в інформаційному суспільному просторі / І. М. Рисований, Н. В. Радіонова // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : зб. тез наук. доп. XХІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23 квіт. 2020 р. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського ХАІ ; [редкол.: А. Є. Прилуцька (голов. ред.)та ін]. – Харків : ХАІ, 2020. – Ч. І. – С. 62–64.