ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти пepшoгo (бaкaлaвpcькoгo) piвня гaлузi знaнь 01 «Ocвiтa/Пeдaгoгiкa» cпeцiaльнocтi 016 «Спеціальна ocвiтa». До посібника включено теоретичний матеріал п’яти розділів початкового курсу математики: «Множини та операції над ними», «Бінарні відповідності та відношення», «Числові вирази. Рівняння та нерівності», «Величини. Властивості величин», «Основи геометрії». Навчальний посібник надає здобувачам вищої педагогічної освіти можливість усвідомити сутність та практично опрацювати основні поняття теоретичних основ початкового курсу математики. The textbook is intended for applicants for higher education of the first (bachelor's) level of the field of knowledge 01 "Education/Pedagogy", speciality 016 "Special Education". The textbook includes theoretical material of five sections of the elementary mathematics course: "Sets and operations on them", "Binary correspondences and relations", "Numerical expressions. Equations and inequalities", "Values. Properties of quantities", "Fundamentals of geometry". The textbook provides applicants for higher pedagogical education with the opportunity to understand the essence and practically work out the basic concepts of the theoretical foundations of the primary course of mathematics.
Опис
Ключові слова
вивчення математики, початкова школа, спеціальна ocвiтa, підготовка вчителів, навчальний посібник, mathematics learning, primary school, special education, teacher training, textbook
Цитування
Теоретичні основи математики : навч. посіб. / О. М. Іонова, Л. І. Титаренко, О. М. Масюк, Н. М. Сінопальнікова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2024. – 77 с. : іл., табл.