ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В УМОВАХ НОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Анотація
У статті здійснено аналіз практики здійснення соціального виховання дітей та молоді в умовах війни. Розкрито специфіку напрямів діяльності з виховання дітей та молоді. Обґрунтовано актуальність проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до здійснення соціального виховання в умовах нових соціальних викликів. Наведено досвід здійснення професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до відповідного виду діяльності в умовах студентського наукового товариства. The article analyzes the practice of social education of children and youth in wartime conditions. The specifics of the areas of activity in the education of children and youth are revealed. The relevance of the problem of professional training of future specialists in the social field for the implementation of social education in the conditions of new social challenges is substantiated. The experience of professional training of future specialists in the social field for the appropriate type of activity in the conditions of the student scientific society is presented.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, майбутні фахівці соціальної галузі, соціальне виховання, діти, молодь, нові соціальні виклики, professional training, future specialists in social work industries, social education, children, youth, new social challenges
Цитування
Костіна В. Підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до соціального виховання дітей та молоді в умовах нових соціальних викликів / В. Костіна // Соціальна робота: виклики сьогодення : зб. тез ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 25–26 трав. 2023 р. – Тернопіль, 2023. – С. 27–30.