ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ СІМ’Ї ТА ДИТИНИ В УМОВАХ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Анотація
Публікацію присвячено проблемі підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців до здійснення соціальної підтримки сім’ї в умовах соціального дистанціювання та використання можливостей віртуального простору взаємодії. Представлено досвід організації професійно-спрямованого освітнього простору підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до роботи з надання соціально-педагогічної підтримки сім’ям та дітям, що перебувають у складних життєвих обставинах. Запропоновано та апробовано в межах роботи студентського наукового товариства нові шляхи розвитку волонтерських ініціатив майбутніми фахівцями соціальної галузі з використанням можливостей соціальних мереж. Наведено результати опитування здобувачів вищої освіти, що брали участь у розробці та реалізації соціальних ініціатив з соціальної підтримки вразливих контингентів на волонтерських засадах з використанням можливостей віртуального простору. The publication is devoted to the problem of increasing the effectiveness of training future specialists to provide social support to the family in conditions of social distancing and the use of opportunities in the virtual space of interaction. The experience of organizing a professionally oriented educational space for training future specialists in the social sector to work on providing socio-pedagogical support to families and children in difficult life circumstances is presented. New ways of developing volunteer initiatives by future specialists in the social sector using the possibilities of social networks were proposed and tested within the scope of the work of the student scientific society. The results of a survey of higher education graduates who participated in the development and implementation of social initiatives for social support of vulnerable contingents on a volunteer basis using the opportunities of virtual space are presented.
Опис
Ключові слова
соціальна підтримка, вразливі контингенти, сім’ї, діти, підготовка, майбутні фахівці соціальної галузі, віртуальний простір, social support, vulnerable contingents, families, children, training, future specialists in the social field, virtual space
Цитування
Костіна В. В. Підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до соціальної підтримки сім'ї та дитини в умовах віртуального простору / В. В. Костіна // Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Суми, 01–02 черв. 2021 р. – Суми, 2021. – С. 280–282.