Французька мова

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації мають на меті допомогти здобувачам освіти підготуватися до практичних занять, правильно організувати самостійну роботу для ефективного вивчення другої іноземної мови. Методические рекомендации имеют целью помочь соискателям образования подготовиться к практическим занятиям, правильно организовать самостоятельную работу для эффективного изучения второго иностранного языка. The methodical recommendations are intended to help the learners to prepare for practical classes, to properly organize independent work for effective study of the second foreign language. languages.
Опис
Ключові слова
французька мова, самостійна робота, здобувачі наукового ступеня доктора філософії, друга іноземна мова, французский язык, самостоятельная работа, соискатели ученой степени доктора философии, второй иностранный язык, French, individual work, applicants for a Ph.D., second foreign language
Цитування
Лембік С. О. Французька мова : метод. рек. до курсу "Друга іноземна мова (французька)" для аспірантів / С. О. Лембік ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . – Харків : ХНПУ, 2016. – 21 с.