ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГУБРИСТИЧНОЇ МОТИВАЦІЇ ТА САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті подано аналіз поняття самоактуалізація особистості, представлено зв'язок самоактуалізації та губристичної мотивації. Доведено, що прагнення до переваги у більшій мірі має негативний зв'язок з самоактуалізацією, а прагнення до досконалості передбачає високу самоактуалізацію. Подано результати кластерного аналізу губристичної мотивації та самоактуалізації, яка представлена трьома типами – спрямованим на самоактуалізацію, спрямованим на самоствердження та збалансованим. В статье представлен анализ понятия самоактуализация личности, представлена связь самоактуализации и губристической мотивации. Доказано, что стремление к превосходству в большей степени имеет отрицательную связь с самоактуализацией, а стремление к совершенству предполагает высокую самоактуализацию. Представлены результаты кластерного анализа губристической мотивации и самоактуализации, которая представлена тремя типами – направленным на самоактуализацию, на самоутверждение и сбалансированным. In the article the analysis of the concepts of self-actualization is presented, the correlation of self-actualization and hubristic motivation are also presented. It was proved, that the aspiration for superiority has negative connection with self-actualization and the aspiration for perfection supposes the high level of self-actualization. The results of cluster analysis of self-actualization and hubristic motivation are shown, it is presented by three types – aimed at self-actualization, self-assertion on and balanced.
Опис
Ключові слова
губристична мотивація, кар’єрна спрямованість, кар’єрні орієнтації, прагнення до досконалості, самоствердження, губристическая мотивация, самоактуализация, стремление к совершенству, самоутверждение, hubristic motivation, self-actualization, aspiration for perfection, self-assertion
Цитування
Фоменко К. І. Взаємозв’язок губристичної мотивації та самоактуалізації особистості / К. І. Фоменко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія : [зб. наук. пр.] / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. А. Кузнєцов (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 52. - С. 193-201.