Питання сходознавства в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
До збірника увійшли тези доповідей, присвячені проблемам іноземної філології, освіти та виховання, методики викладання сходознавчих дисциплін, перекладу, міжкультурної комунікації, літературознавства, історії, економіки, політики, соціуму країн Сходу. Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей. В сборник вошли тезисы докладов, посвященные проблемам иностранной филологии, образования и воспитания, методики преподавания востоковедческих дисциплин, перевода, межкультурной коммуникации, литературоведения, истории, экономики, политики, социума стран Востока. Рассчитано на научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов филологических специальностей. The collection includes abstracts on problems of foreign philology, education and upbringing, methods of teaching Oriental disciplines, translation, intercultural communication, literary studies, history, economics, politics, society of the countries of the East. It is designed for researchers, teachers, graduate students, students of philological specialties.
Опис
Ключові слова
сходознавство, Україна, іноземна філологія, освіта, виховання, матеріали конференцій, востоковедение, Украина, иностранная филология, образование, воспитание, материалы конференций, оriental studies, Ukraine, foreign philology, education
Цитування
Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – 277 c.