Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2977
Title: Питання сходознавства в Україні
Other Titles: Вопрос востоковедения в Украине
Question of Oriental Studies in Ukraine
Keywords: сходознавство
Україна
іноземна філологія
освіта
виховання
матеріали конференцій
востоковедение
Украина
иностранная филология
образование
воспитание
материалы конференций
оriental studies
Ukraine
foreign philology
education
Issue Date: 29-Mar-2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Citation: Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – 277 c.
Abstract: До збірника увійшли тези доповідей, присвячені проблемам іноземної філології, освіти та виховання, методики викладання сходознавчих дисциплін, перекладу, міжкультурної комунікації, літературознавства, історії, економіки, політики, соціуму країн Сходу. Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей. В сборник вошли тезисы докладов, посвященные проблемам иностранной филологии, образования и воспитания, методики преподавания востоковедческих дисциплин, перевода, межкультурной коммуникации, литературоведения, истории, экономики, политики, социума стран Востока. Рассчитано на научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов филологических специальностей. The collection includes abstracts on problems of foreign philology, education and upbringing, methods of teaching Oriental disciplines, translation, intercultural communication, literary studies, history, economics, politics, society of the countries of the East. It is designed for researchers, teachers, graduate students, students of philological specialties.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2977
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій викладачів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Питання сходознавства в Україні. .pdf3.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.