ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ДБСТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто проблеми залежності та агресії підлітків пов'язаних з характерними для них психологічними особливостями (емоційна нестабільність, легке навіювання, слабка підготовка до реалій життя, підлітковий максималізм, ослаблення здатності до самоконтролю за своєю поведінкою), а також з поширенням демонстрації насильства на телебаченні та в мережі Інтернет. В останні роки залежність підлітків від гаджетів стрімко зростає. Тому актуальною є проблема пошуку ефективних засобів соціально-педагогічної профілактики комп᾽ютерної та Інтернет-залежності, а також проявів кібербулінгу серед підлітків. Перспективами подальших досліджень є створення комплексної програми соціально-педагогічної профілактики булінгу серед вихованців дитячого будинку сімейного типу та організація соціально-розвивального ігрового середовища для дітей-вихованців в умовах ДБСТ. В статье рассмотрены проблемы зависимости и агрессии подростков связанных с характерными для них психологическими особенностями (эмоциональная нестабильность, легкое внушение, слабая подготовка к реалиям жизни, подростковый максимализм, ослабление способности к самоконтролю за своим поведением), а также с распространением демонстрации насилия на телевидении и в сети Интернет. В последние годы зависимость подростков от гаджетов стремительно растет. Поэтому актуальной является проблема поиска эффективных средств социально-педагогической профилактики компьютерной и Интернет-зависимости, а также проявлений кибербуллинга среди подростков. Перспективами дальнейших исследований является создание комплексной программы социально-педагогической профилактики буллинга среди воспитанников детского дома семейного типа и организация социально-развивающей игровой среды для детей-воспитанников в условиях ДДСТ. The article considers the problems of dependence and aggression of adolescents related to their characteristic psychological characteristics (emotional instability, easy suggestion, poor preparation for the realities of life, adolescent maximalism, weakening the ability to self-control their behavior), as well as the spread of violence on television and on the Internet. In recent years, the dependence of adolescents on gadgets is growing rapidly. Therefore, the problem of finding effective means of socio-pedagogical prevention of computer and Internet addiction, as well as manifestations of cyberbullying among adolescents is relevant. Prospects for further research are the creation of a comprehensive program of socio-pedagogical prevention of bullying among children family-type orphanage and the organization of social and developmental play environment for children in family-type orphanage.
Опис
Ключові слова
дитячий будинок сімейного типу, соціально-педагогічна профілактика, агресивна поведінка, підлітки, студентські роботи, детский дом семейного типа, социально-педагогическая профилактика, агрессивное поведение, подростки, студенческие работы, family-type orphanage, socio-pedagogical prevention, aggressive behavior, teenagers, student work
Цитування
Збаранська Д. В. Практичні аспекти соціально- педагогічної профілактики агресивної поведінки підлітків в умовах ДБСТ / Д. В. Збаранська // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 98–99.