ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-01-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
У публікації розглянуто вплив позашкільної освіти на процеси соціалізації та розвитку дітей шкільного віку з інтелектуальними порушеннями з урахуванням сфер соціалізації та факторів розвитку. Включення дитини з інтелектуальними порушеннями в систему суспільних стосунків як шляхом засвоєння нею соціального досвіду, так і самостійного відтворення цих стосунків, сприяє процесу її соціалізації. Передумовами соціалізації дітей в закладах позашкільної освіти є задоволення потреби в нових сферах спілкування, розширенні неформального спілкування, самореалізації в позаурочних видах діяльності. Зазначено, що створюючи корекційно-спрямовані психолого-педагогічні умови середовища позашкільної освіти та організовуючи активність (діяльність) школярів з інтелектуальними порушеннями можна здійснювати корегуючий вплив на процеси їх соціалізації та розвитку. The publication examines the influence of extracurricular education on the processes of socialization and development of school-age children with intellectual disabilities, taking into account the spheres of socialization and development factors. The inclusion of a child with intellectual disabilities in the system of social relations both through his assimilation of social experience and independent reproduction of these relations contributes to the process of his socialization. Prerequisites socialization of children in out-of-school education institutions is to satisfy the need for new areas of communication, expansion of informal communication, self-realization in extracurricular activities. It is noted that by creating correctionally oriented psychological and pedagogical conditions of the environment of extracurricular education and organizing activity (activity) schoolchildren with intellectual disabilities can have a corrective influence on the processes of their socialization and development.
Опис
Ключові слова
позашкільна освіта, соціалізація, інтелектуальні порушення, діти з особливими освітніми потребами, корекційна робота, extracurricular education, socialization, intellectual disabilities, children with special educational needs, correctional work
Цитування
Коваленко В. Є. Позашкільна освіта як фактор розвитку та соціалізації осіб з інтелектуальними порушеннями / В. Є. Коваленко, О. А. Міщенко // The latest problems of modern science and practice : Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference, Boston, USA, January 11–14, 2022. – Boston, 2022. – Pp. 363–366.