ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІІІ РІВНЯ ВМІННЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИЙМЕННИКОВІ КОНСТРУКЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації визначено напрями та послідовність формування прийменникових конструкцій у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня. У більшості дітей з мовленнєвою патологією відзначається недорозвинення або несформованість просторових уявлень. Зазначено, що найбільш перспективним у роботі з формування прийменниково-відмінкових конструкцій є використання провідної діяльності дітей дошкільного віку – ігрової. Будь-яка гра є діяльність. При такому її розумінні відкриваються широкі можливості застосування гри для корекційних цілей. Беручи участь у іграх, діти із задоволенням входять у процес навчання. Діяльність, пов'язана з творчістю, з можливістю щоразу додавати щось нове, для дитини цікавіша, ніж дії за правилами та шаблонами. У логопедичних іграх часто зустрічаються незнайомі дітям слова, і з'являється привід до спільного обговорення, уточнення, пояснення незрозумілих слів і спонукання дітей самим задавати питання. The publication defines the directions and sequence of the formation of prepositional structures in children of older preschool age with general underdevelopment of level III speech. In most children with speech pathology, underdevelopment or unformed spatial concepts are noted. It is noted that the most promising in the work on the formation of prepositional-excellent constructions is the use of the leading activity of preschool children - play. Any game is an activity. Such an understanding of it opens up wide possibilities of using the game for corrective purposes. By participating in games, children are happy to enter the learning process. Activities related to creativity, with the opportunity to add something new every time, are more interesting for a child than activities according to rules and templates. In speech therapy games, words unfamiliar to children are often found, and there is a reason to share them discussion, clarification, explanation of unclear words and encouraging children to ask questions themselves.
Опис
Ключові слова
порушення мовлення, розвиток мовлення, корекційна робота, ігрова діяльність, логопедія, діти старшого дошкільного віку, магістерські роботи, speech impairment, speech development, corrective work, game activity, speech therapy, older preschool children, master's theses
Цитування
Єрмишкіна Д. С. Формування у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня вміння використовувати прийменникові конструкції / Д. С. Єрмишкіна // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 281–285.