Професійна підготовка сучасного менеджера: проблеми та шляхи їх подолання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Анотація
Щоб організувати процес підготовки майбутнього менеджера, слід розуміти, якими саме якостями він має володіти для ефективного виконання покладених на нього функцій. З найважливіших характеристик якості управління є професіоналізм, що проявляється в орієнтації на найбільш актуальні, важливі й перспективні проблеми розвитку. Досвід є комплексом знань і навичок, набутих у ході практичної діяльності, методом спроб і помилок, оцінок і усвідомлення успіху, аналізу проблем і недоліків. Чтобы организовать процесс подготовки будущего менеджера, следует понимать, какими именно качествами он должен обладать для эффективного выполнения возложенных на него функций. Одной из важнейших характеристик качества управления является профессионализм, что проявляется в ориентации на наиболее актуальные, важные и перспективные проблемы развития. Опыт представляет собой комплекс знаний и навыков, приобретенных в ходе практической деятельности, методом проб и ошибок, оценок и осознание успеха, анализа проблем и недостатков. To organize the process of preparing a future manager, one should understand exactly what qualities he must possess in order to effectively perform the functions assigned to him. One of the most important characteristics of management quality is professionalism, which manifests itself in focusing on the most urgent, important and promising development problems. Experience is a set of knowledge and skills acquired through practice, trial and error, evaluation and awareness of success, analysis of problems and gaps.
Опис
Ключові слова
професіоналізм, підготовка сучасного менеджера, управління, кандидатські роботи, профессионализм, подготовка современного менеджера, управление, кандидатские работы, professionalism, training of a modern manager, management, candidate works
Цитування
Темченко О. В. Професійна підготовка сучасного менеджера: проблеми та шляхи їх подолання / О. В. Темченко // Управління школою. – Харків : Основа, 2020. – № 22-24 (646-648) : Наукові основи управління в освіті та його психологічне забезпечення : спецвипуск. – С. 30–42.