Зміна парадигми німецької університетської освіти і науки як релевантна відповідь на виклики сучасного інформаційного суспільства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»
Анотація
Автор зазначає, що гарантією від небезпеки технологізації університетської освіти в умовах сучасного інформаційного суспіль­ства є збереження епістемологічних засад освіти, зокрема антропологізаціі знання та його дискурсивності. Він наполягає на тому, що дисциплінарна розпорошеність знання заважає індивіду, котрий здійснює когнітивну діяльність, визначити зворотні зв’язки. Завдання освіти полягає в тому, щоб навчити студентів контекстуалізувати одержані ними знання, бачити взаємо­залежність частин і цілого. Такий підхід має допомогти індивіду прояснити складністьі різноманіття світу, в якому він існує. Щоб вижити, зберегти свою сутність, націо­нально-культурну ідентичність і певну елі­тарність, німецький університет повинен пристосуватись до умов сучасного склад­ного світу і повернутись до свого старого, проте водночас головного принципу діяль­ності - здійснювати безкінечний пошук істини шляхом його сумісного створення обома головними суб’єктами освітнього процесу. Автор отмечает, что гарантией от опасности технологизации университетского образования в условиях современного информационного общества является сохранение эпистемологических основ образования, в частности антропологизации знания и его дискурсивности. Он настаивает на том, что дисциплинарная разобщенность знания мешает индивиду, который осуществляет когнитивную деятельность, определить обратные связи. Задача образования заключается в том, чтобы научить студентов контекстуализировать полученные ими знания, видеть взаимозависимость частей и целого. Такой подход должен помочь индивиду прояснить Сложность и многообразие мира, в котором он существует. Чтобы выжить, сохранить свою сущность, национально-культурную идентичность и определенную элитарность, немецкий университет должен приспособиться к условиям современного сложного мира и вернуться к своему старому, но в то же время главного принципа деятельности - осуществлять бесконечный поиск истины путем его совместного создания обеими главными субъектами образовательного процесса. The author notes that the guarantee against the danger of technologicalization of university education in the modern information society is the preservation of epistemological principles of education, in particular the anthropologizatsii knowledge and its discursiveness. He insists that disciplinary dispersion of knowledge prevents the individual performing cognitive activity from determining feedback. The task of education is to teach students to contextualize their knowledge, to see the interdependence of parts and whole. This approach should help the individual to clarify the complexities of the diversity of the world in which he exists. To survive, preserve its essence, national and cultural identity and a certain elitism, the German university must adapt to the conditions of today's complex world and return to its old, but at the same time main principle - to pursue an endless search for truth by its joint creation of the two main actors.
Опис
Ключові слова
об’єктивна реальність, сус­пільство знань, інформаційне суспільство, руйнація університетської освіти, екзис­тенціальні ризики, парадигма університет­ської освіти, диверсифікація, вертикальна стратифікація, когнітивна діяльність, перформативність вчення, объективная реальность, общество знаний, информационное общество, разрушение университетского образования, диверсификация, вертикальная стратификация, когнитивная деятельность, перформативность учения, objective reality, society of knowl­edge, information society, destruction of uni­versity education, existential risks, paradigmof university education, diversification, verticalstratification, cognitive activity, performance ofteaching.
Цитування
Черкашин С. В. Зміна парадигми німецької університетської освіти і науки як релевантна відповідь на виклики сучасного інформаційного суспільства / С. В. Черкашин // Інноваційна педагогіка : наук. журн. / Причорном. н.-д. ін-т економіки та інновацій. – Одеса, 2018. – Вип. 7. – Т. 1. – С. 46–51.