ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ БІЛІНГВІЗМУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Анотація
У статті виокремлено, проаналізовано та узагальнено основні підходи до дослідження проблеми білігвізму (соціолінгвістичний, лінгвістичний та психолінгвістичний). В межах соціолінгвістичного підходу виявляються кореляції між соціальним та лінгвістичним аспектами білінгвізму. Лінгвістичний підхід зосереджується на питанні взаємовпливу та взаємозбагачення мов, що функціонують у білінгвальному просторі. У психолінгвістичному підході увага дослідників зосереджується на вивченні загальних закономірностей формування системи другої мови. В статье выделены, проанализированы и обобщены основные подходы к исследованию проблемы билингвизма (социолингвистический, лингвистический, психолингвистический). В рамках социолингвистического подхода выявляются корреляции между социальным и лингвистическим аспектами двуязычия. Лингвистический подход сосредотачивается на вопросах взаимовлияния и взаимообогащения языков, функционирующих в билингвальном пространстве. В психолингвистическом подходе внимание исследователей направлено на изучение общих закономерностей формирования системы второго языка. This scientific paper describes the main approaches to the bilingualism (socio-linguistic, linguistic and psycholinguistic) that were distinguished, analyzed and summarized. Within the framework of the socio-linguistic approach the correlations between the social aspect and the linguistic aspect of the bilingualism have been established. The linguistic approach is focused on the issue of mutual influence and mutual enrichment of the languages that function in the bilingual space. Using the psycholinguistic approach the researchers concentrated their attention on the studies of the general mechanisms of the formation of the system of the second language.
Опис
Ключові слова
білінгв, білінгвізм, білігвізм природний, білінгвізм штучний, монолінгв, полілінгв, мовленнєва поведінка, билингв, билингвизм, билингвизм естественный, билингвизм искусственный, монолингв, полилингв, речевое поведение, bilingual, bilingualism, natural bilingualism, artificial bilingualism, monolingual, polylingual, speech behavior
Цитування
Малихіна О. Є. Основні підходи до дослідження проблеми білінгвізму / О. Є. Малихіна // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2015. – №1. – С. 106-109.