ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Рухова активність – сума різноманітних рухів за певний відрізок часу, що є біологічною потребою, а її добова величина регулюється організмом. Отже, використання різноманітних форм фізичної активності, а також аутогенного тренування, водних процедур, масажу повинно стати елементом здорового способу життя в період стаціонарного стану життєвого циклу людини. Двигательная активность - сумма разнообразных движений за определенный отрезок времени, является биологической потребностью, а ее суточная величина регулируется организмом. Таким образом, использование различных форм физической активности, а также аутогенной тренировки, водных процедур, массажа должно стать элементом здорового образа жизни в период стационарного состояния жизненного цикла человека. Motor activity - the sum of various movements for a certain period of time, is a biological requirement, and its daily value is regulated by the body. Thus, the use of various forms of physical activity, as well as autogenous training, water procedures, massage should become an element of a healthy lifestyle during the period of the stationary state of the person's life cycle.
Опис
Ключові слова
адаптація дітей, фізіологічні особливості, фізичні навантаження, активність, рухома активність, гігієнічні норми, студентські роботи, адаптация детей, физиологические особенности, физические нагрузки, активность, подвижная активность, гигиенические нормы, студенческие работы, adaptation of children, physiological features, physical exercise, activity, mobile activity, hygienic norms, student work
Цитування
Довгалюк Д. А. Фізіологічні особливості адаптації дітей до фізичних навантажень / Д. А. Довгалюк // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 63–65.