Риторична культура викладача мистецьких дисциплін

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття розкриває поняття «риторична культура». Досліджено місце риторичної культури у структурі професійних якостей викладача мистецьких дисциплін. Акцентовано увагу на ролі викладача мистецтв в інтелектуальному, моральному, естетичному розвитку особистості. Статья раскрывает понятие «риторическая культура». Исследовано место риторической культуры в структуре профессиональных качеств преподавателя художественных дисциплин. Акцентировано внимание на роли преподавателя искусств в интеллектуальном, нравственном, эстетическом развитии личности. The article reveals the concept of "rhetorical culture." The place of rhetorical culture in the structure of professional qualities of a teacher of artistic disciplines is investigated. The attention is focused on the role of an art teacher in the intellectual, moral, aesthetic development of the personality.
Опис
Ключові слова
риторична культура, мистецька освіта, викладачі мистецтва, риторическая культура, художественное образование, преподаватели искусства, rhetorical culture, art education, art teachers
Цитування
Будянський Д. В. Риторична культура викладача мистецьких дисциплін / Д. В. Будянський // Час мистецької освіти. Особистість у мистецькому просторі сучасної Європи : зб. тез та матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–22 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 3–5.