ДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ЯК ДИСКУСІЙНА ПРОБЛЕМА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На основі аналізу науково-педагогічної літератури і досвіду роботи у закладах вищої педагогічної освіти здійснено спробу аргументувати доцільність запровадження дуального навчання в педагогічну освітню практику, розкрито його суть, ознаки, переваги. Підкреслено роль і значущість дуального навчання для органічного поєднання теорії і практики в системі підготовки фахівців, посилення мотивації навчання, створення умов для соціалізації майбутніх учителів. On the analysis of scientific-pedagogical literature and work experience at establishments of higher pedagogical education, there has been made an attempt to justify the advisability of implementation of dual education in pedagogical educational practice. The essence of dual education, its features and advantages have been revealed. The role and significance of dual education for organic combination of theory and practice in the system of specialists’ training, the enhancing of motivation for learning and creation of conditions for future teachers’ socialization have been emphasized.
Опис
Ключові слова
дуальне навчання, теорія і практика, майбутній учитель, педагогічна практика, підготовка вчителя, практична складова, «школа – ЗВПО», dual education, theory and practice, future teacher, pedagogical practice, teacher’s training, practical component, «school – establishment of higher pedagogical education»
Цитування
Золотухіна С. Дуальне навчання у педагогічному освітньому просторі як дискусійна проблема / С. Золотухіна, В. Лозова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 238–241.