STRUCTURAL MODELS OF MULTI-COMPONENT NICKNAMES OF AMERICAN CITIES AND TOWNS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто особливості будови неофіційних топонімів США. До основних структурних моделей полікомпонентних прізвиськ американських міст можна віднести: ‘прикметник + іменник’, ‘іменник + іменник’ та ‘(означення) іменник + of + іменник’. Найбільш продуктивними складниками досліджуваних онімів є лексеми ‘city’ та ‘capital’. Сполучення цих слів із різними типами означень характеризують міста США як центри певної промисловості, бізнесу чи іншої діяльності, а також акцентують увагу на їхній історії, культурі, географії, кліматі, архітектурі тощо. В статье рассматриваются особенности строения неофициальных топонимов США. К основным структурным моделям поликомпонентных прозвищ американских городов можно отнести: ‘прилагательное + существительное’, ‘существительное + существительное’ и ‘(определение) существительное + of + существительное’. Наиболее продуктивными составляющими исследуемых онимов являются лексемы ‘city’ и ‘capital’. Сочетания этих слов с разными типами определений характеризуют города США как центры какой-либо промышленности, бизнеса или другой деятельности, а также акцентируют внимание на их культурных особенностях, истории, географии, климате, архитектуре и т. п. The article deals with the structure of informal place names in the USA. The main structural models of multi-component nicknames of American cities and towns include: ‘Adjective + Noun’, ‘Noun + Noun’ and ‘(Attribute) Noun + of + Noun’. The most productive constituent elements of the multi-component nicknames are the words ‘city’ and ‘capital’. Their combinations with different types of modifiers characterize the US cities and towns as centres of a particular industry, business or another activity as well as highlight their distinguishing cultural features, historical events, geography and climate, architecture, etc.
Опис
Ключові слова
неофіційний топонім, прізвисько, структурна модель, полікомпонентний, означення, неофициальный топоним, прозвище, структурная модель, поликомпонентный, определение, informal place name, nickname, structural model, multicomponent, definition
Цитування
Zosimova O. V. Structural Models of Multi-Component Nicknames of American Cities and Towns / O. V. Zosimova // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди.– Харків : ХНПУ, 2015.– Вип. 39.– С. 56–62.