Зарубіжний досвід упровадження дистанційного навчання в університетах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-08-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ)
Анотація
У статті розглянуто можливості використання дистанційного навчання в провідних зарубіжних університетах. Автором розкрито основні теоретичні та методичні аспекти дистанційних освітніх технологій у процесі професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів у провідних країнах світу. Визначено суть, ознаки та особливості дистанційних освітніх технологій у процесі підготовки майбутніх фахівців у провідних країнах Європи та США. Досвід упровадження дистанційного навчання в освітній процес провідних країн свідчить, що сучасні університети повинні мати технічну підтримку від провідних компаній та фірм у галузі ІТ-технологій. В статье рассмотрены возможности использования дистанционного обучения в ведущих зарубежных университетах. Автором раскрыты основные теоретические и методические аспекты дистанционных образовательных технологий в процессе профессиональной подготовки студентов высших учебных заведений в ведущих странах мира. Определена суть, признаки и особенности дистанционных образовательных технологий в процессе подготовки будущих специалистов в ведущих странах Европы и США. Опыт внедрения дистанционного обучения в образовательный процесс ведущих стран свидетельствует, что современные университеты должны иметь техническую поддержку от ведущих компаний и фирм в области ИТ-технологий. The article considers the possibilities of using the distance learning in leading foreign universities. The author reveals the main theoretical and methodological aspects of distance educational technologies in the process of professional training of students of higher educational institutions in the leading countries of the world.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, університет, викладач, студент, досвід, зарубіжні країни, аспірантські роботи, дистанционное обучение, университет, преподаватель, студент, опыт, зарубежные страны, аспирантские работы, distance learning, university, teacher, student, experience, foreign countries, graduate work
Цитування
Алієв Х. М. Зарубіжний досвід упровадження дистанційного навчання в університетах / Х. М. Алієв // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки : [зб. наук. пр.] / Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 3. – С. 11–17.