Я. А. Коменський: принципи виховання і вимоги до вчителя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто педагогічні погляди Я. А. Коменського, який першим обґрунтував принцип природовідповідності у вихованні, тобто людина розглядалась як частина природи. На його думку людина – маленький світ, а отже і розвивається синхронно з природніми законами. Але, важливо відмітити, що автор обґрунтовує цей принцип не на підставі спостережень за флорою та фауною, а спираючись виключно на свій педагогічний досвід і особливості дітей такі як: психологічні, природні та вікові. The article considers the pedagogical views of J. A. Comenius, who was the first to substantiate the principle of naturalness in education, that is, man was considered as part of nature. In his opinion man – a small world, and therefore develops synchronously with the natural laws. But, it is important to note that the author substantiates this principle not on the basis of observations of flora and fauna, but based solely on his pedagogical experience and features of children such as: psychological, natural and age.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, Я. А. Коменський, pedagogical heritage, pedagogical ideas, J. A. Comenius
Цитування
Худас А. Я. А. Коменський: принципи виховання і вимоги до вчителя / А. Худас, А. Боярська-Хоменко // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 98–99.