КОНЦЕПЦІЇ «БРИТАНСЬКОЇ ЄВРОПИ» ТА «ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БРИТАНІЇ» В ПРОЦЕСАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ЕТНІЧНОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ НА РУБЕЖІ ХХ ‒ ХХІ СТ.

Анотація
Стаття присвячена аналізу «особливої» позиції Великої Британії в процесах європейської інтеграції та етнічної мобілізації на межі ХХ ‒ XXI ст. у контексті боротьби традиційних стереотипів «Британської Європи» та «Європейської Британії», національних і комунітарних цінностей. Автором зроблені висновки про вплив зазначених процесів на формування багаторівневої ментальної структури населення Сполученого Королівства, домінування етно-регіонального та національно-державного рівнів над загальноєвропейським, що в підсумку позначилося на прагматичному підході держави до інтеграції в межах Європейського Союзу. The article is devoted to the analysis of the «special» position of Great Britain in the processes of European integration and ethnic mobilization between XXth ‒ XXIst centuries in the context of traditional stereotypes’ confrontation of «British Europe» and «European Britain», national and communitarian values. The conclusions about the influence of these processes on the formation of a multi-level mental structure of the United Kingdom's population, the dominance of ethno-regional and national-state levels over the pan-European level, which eventually affected the state's pragmatic approach to integration within the European Union have been made by the author.
Опис
Ключові слова
європейська інтеграція, етнічна мобілізація, націоналізм, комунітаризм, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Європейський Союз, European integration, ethnic mobilization, nationalism, communitarianism, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the European Union
Цитування
Ямпольська Л. М. Концепції «Британської Європи» та «Європейської Британії» в процесах європейської інтеграції та етнічної мобілізації на рубежі ХХ‒ХХІ ст. / Л. М. Ямпольська // Розвиток суспільних наук в сучасних умовах: теорія, методологія, практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, Львів, 23–24 верес. 2022 р. – Львів ; Торунь : Liha-Pres, 2022. ‒ С. 40‒44.