ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування читацької компетентності в молодших школярів з особливими освітніми потребами на уроках читання. У магістерській роботі розкрито сутність поняття «читацька компетентність», описано компоненти та складові читацької компетентності, визначено психолого-педагогічні аспекти та етапи її формування, висвітлено особливості реалізацій проєктної технології у контексті формування читацької компетентності в молодших школярів з особливими освітніми потребами на уроках читання, структуру проєктної діяльності, класифікацію навчальних проєктів, представлено методику формування читацької компетентності в молодших школярів з особливими освітніми потребами на уроках читання через застосування проєктної технології на уроках літературного читання. The scientific work is a theoretical-experimental study of the problem of formation of reading competence in younger schoolchildren with special educational needs in reading lessons. The master's work reveals the essence of the concept of "reading competence", describes the components and components of reading competence, defines the psychological and pedagogical aspects and stages of its formation, highlights the peculiarities of the implementation of project technology in the context of the formation of reading competence in younger schoolchildren with special educational needs in reading lessons, the structure of project activity, classification of educational projects, the method of formation of reading competence in younger schoolchildren with special educational needs in reading lessons through the application of project technology in literary reading lessons is presented.
Опис
Ключові слова
молодші школярі з особливими освітніми потребами, освітній процес, читацька компетентність, компоненти та складові читацької компетентності, проєктна технологія, урок читання, younger schoolchildren with special educational needs, educational process, reading competence, components and components of reading competence, project technology, reading lesson
Цитування
Болтаєва О. А. Формування читацької компетентності в молодших школярів з особливими освітніми потребами на уроках читання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / О. А. Болтаєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 63 с. + дод.
Колекції