БАГАТОВЕКТОРНІСТЬ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЬСТВА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто багатовекторність у підготовці майбутнього вчителя, яка завжди була актуальною проблемою, оскільки представники цієї професії виконують чимало функцій у будь-якому суспільстві: вони є носіями унікальних знань, особистостями, що формують світогляд, розвивають соціум, упроваджують ідеї гуманізму та ціннісного ставлення до надбань людства. Педагогічна освіта сьогодні залишається запорукою й гарантом не лише надання якісних освітніх послуг, а й показником свідомого спрямування суспільного розвитку на перспективу, забезпечення конкурентоздатності молодого покоління, націлення на глобалізацію й водночас на збереження автентичності кожної нації та її культури. The article deals with the multidirectionality in the training of future teachers, which has always been an urgent problem, since representatives of this profession perform many functions in any society: they are carriers of unique knowledge, personalities who shape the worldview, develop society, introduce the ideas of humanism and value attitude to the achievements of mankind. Pedagogical education today remains the key and guarantor of not only the provision of quality educational services, but also an indicator of the conscious direction of social development in the perspective, ensuring the competitiveness of the younger generation, focusing to globalization and at the same time to preserve the authenticity of each nation and its culture.
Опис
Ключові слова
багатовекторність, підготовка вчителів, формування української еліти, multidirectionality, teacher training, formation of the Ukrainian elite
Цитування
Ткаченко Л. П. Багатовекторність підготовки сучасного вчительства основа формування української еліти / Л. П. Ткаченко // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 341–343.