Діяльність закладів суспільної опіки дітей та молоді в Україні: історія, теорія, досвід

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ФОП Середняк Т. К/
Анотація
У монографії на основі широкої джерельної бази розглядаються питання організації діяльності закладів суспільної опіки дітей та молоді в Україні в історичній ретроспективі. Схарактеризовано особливості типів закладів суспільної опіки дітей та молоді в рамках широкого історичного періоду 1775-1917 рр., напрями їх роботи. Обґрунтовано етапи становлення й розвитку закладів суспільної опіки дітей та молоді з урахуванням суспільно-політичних та соціальних чинників розвитку суспільства. Визначено параметри змістової, освітньо-виховної, нормативно-правової, медико-реабілітаційної діяльності закладів суспільної опіки на кожному з визначених етапів. Систематизовано теоретичні положення та узагальнено практичний досвід організації діяльності закладів суспільної опіки дітей та молоді в Україні (кінець XVIII – початок ХХ століття), що можуть сприяти творчому використанню надбань минулого в умовах сьогодення. Матеріали монографії можуть бути корисними для практичного використання науковцями, викладачами, аспірантами, студентами, а також представляють інтерес для всіх, кого цікавить питання соціалізації дітей та молоді в закладах суспільної опіки. В монографии на основе широкой источниковой базы рассматриваются вопросы организации деятельности учреждений общественной опеки детей и молодежи в Украине в исторической ретроспективе. Охарактеризованы особенности типов учреждений общественной опеки детей и молодежи в рамках широкого исторического периода 1775-1917 гг., направления их работы. Обосновано этапы становления и развития учреждений общественной опеки детей и молодежи с учетом общественно-политических и социальных факторов развития общества. Определены параметры содержательной, образовательно-воспитательной, нормативно-правовой, медико-реабилитационной деятельности учреждений общественной опеки на каждом из определенных этапов. Систематизация теоретических положений и обобщенный практический опыт организации деятельности учреждений общественной опеки детей и молодежи в Украине (конец XVIII - начало ХХ века) может способствовать творческому использованию достижений прошлого в сегодняшних условиях. Материалы монографии могут быть полезными для практического использования учеными, преподавателями, аспирантами, студентами, а также представляют интерес для всех, кого интересует вопрос социализации детей и молодежи в учреждениях общественной опеки. The monograph, on the basis of a wide source base, examines the organization of the activities of public guardianship institutions for children and youth in Ukraine in historical retrospective. The features of the types of institutions of public guardianship of children and youth within the broad historical period of 1775-1917, their areas of work are characterized. The stages of the formation and development of institutions of public guardianship of children and youth are justified, taking into account socio-political and social factors of the development of society. The parameters of the substantive, educational, regulatory, medical, rehabilitation activities of public guardianship institutions at each of certain stages are determined. Systematization of theoretical principles and generalized practical experience in organizing the activities of institutions of public guardianship of children and youth in Ukraine (late XVIII - early XX centuries) can contribute to the creative use of the achievements of the past in today's conditions. The materials of the monograph can be useful for practical use by scientists, teachers, graduate students, students, and are of interest to everyone who is interested in the issue of socialization of children and youth in public care institutions.
Опис
Ключові слова
опіка, піклування, заклади суспільної опіки, діти-сироти, безпритульні, незаконнонароджені, підкинуті, неповнолітні злочинці, каліки, глухонімі, сліпі, душевнохворі, жебрацтво, странноприїмні будинки, сирітські будинки, притулки, патронат, патронаж, опека, попечительство, учреждения общественной опеки, дети-сироты, беспризорные, незаконнорожденные, подброшенные, несовершеннолетние преступники, калеки, глухонемые, слепые, душевнобольные, попрошайничество, странноприимные дома, сиротские дома, приюты, патронат, патронаж, guardianship, trusteeship, institutions of public guardianship, orphans, street children, illegitimate, thrown up, juvenile delinquents, crippled, deaf, blind, mentally ill, begging, orphanages, shelters, patronage
Цитування
Фомін В. В. Діяльність закладів суспільної опіки дітей та молоді в Україні: історія, теорія, досвід : монографія / В. В. Фомін. – Дніпро : Середняк Т. К., 2017. – 340 с.