«HAPPY END» У ПРАКТИЦІ КАЗКОТЕРАПІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., Česká republika
Анотація
У статті з’ясовано та підтверджено той факт, що казки для дітей обов’язково повинні мати щасливий кінець. Це створює у дитини почуття психологічної захищеності, образ світлого майбутнього. обов’язковий HAPPY END («щасливий кінець») стає основним засобом цього виду арттерапії, що допомагає дітям позбутися страхів і комплексів. Казка з «поганим кінцем» також є засобом навчання й виховання. Вона показує дитині, як себе відповідно поводити, чого робити не можна, як уникнути невдалого вибору, щоб зменшити негативні наслідки вчинків. Багато казок відомих нам авторів, зокрема братів Грімм, у своєму первинному варіанті були більш жорстокими і суворими, тому їх переробляли таким чином, щоб змінити фінал казкового твору на краще. На основі аналізу наукових та навчально-методичних праць із теми дослідження чітке окреслення форм представлення HAPPY END у казках та казкових творах, а також узагальнення проявів HAPPY END у казках на основі конкретних прикладів потребують обов’язкового вивчення. У дослідженні було визначено форми представлення HAPPY END у казках та казкових творах – індивідуальну і суспільну. Індивідуальна форма HAPPY END виявляється у покращенні життя казкового героя. Зазвичай це головний герой, із яким упродовж казкового сюжету відбуваються зміни на краще: герой отримує бажане, поліпшуються умови його життя, він може набувати чарівних позитивних якостей тощо. Суспільна форма стосується покращення життя як у кількох казкових героїв, так і в казковій країні загалом. Було також узагальнено прояви HAPPY END у казках на основі конкретних прикладів: 1. У головного героя казки поліпшуються умови життя, можливо, відбувається зняття чар. 2. Головний герой позбавляється шкідливих звичок. 3. Зміна зовнішності головного героя на краще. 4. Боротьба із силами зла, одержання перемоги над ворогом або негативними казковими героями. 5. У казковій країні змінюється на краще політична, економічна, життєва ситуація у цілому. Кожну казку можна видозмінювати й розвивати сюжет по-різному залежно від того, що зараз для дитини актуально. The article clarifies and proves the fact that fairy tales for children must necessarily have a happy ending. This creates a sense of psychological security in the child, an image of a bright future. Mandatory HAPPY END (“happy end”) becomes the main means of this type of art therapy, which helps children get rid of fears and complexes. A fairy tale with a “bad ending” is also a means of learning and education. It shows the child how to behave accordingly, what not to do, how to avoid bad choices in order to reduce the negative consequences of actions. Many fairy tales of the authors known to us, in particular the Grimm brothers, were more cruel and harsh in their original version, so they were reworked in such a way as to change the ending of the fairy tale work for the better. Based on the analysis of scientific and educational-methodological works on the topic of research, a clear outline of the forms of presentation of HAPPY END in fairy tales and fairy-tale works, as well as a generalization of the manifestations of HAPPY END in fairy tales based on specific examples require mandatory study. The research determined the forms of presentation of HAPPY END in fairy tales and fairy-tale works - individual and public. The individual form of HAPPY END is manifested in the improvement of the life of the fairy-tale hero. Usually, this is the main character, with which changes for the better occur during the fairy tale plot: the hero gets what he wants, the conditions of his life improve, he can acquire magical positive qualities, etc. Social form refers to the improvement of life both for a few fairy-tale characters and for the fairy-tale country in general. Manifestations of HAPPY END in fairy tales were also summarized on the basis of specific examples: 1. the living conditions of the main character of the fairy tale improve, perhaps the spell is removed. 2. The main character gets rid of bad habits. 3. Changing the main character’s appearance for the better. 4. Fighting against the forces of evil, winning over the enemy or negative fairy-tale heroes. 5. in a fairy-tale country, the political, economic and life situation as a whole is changing for the better. Each fairy tale can be modified and the plot developed differently depending on what is relevant for the child now.
Опис
Ключові слова
казкотерапія, казка, щасливий кінець, навчання, виховання, fairy-tale therapy, fairy-tale, happy end, teaching, upbringing
Цитування
Казачінер О. «HAPPY END» у практиці казкотерапії / О. Казачінер, Ю. Бойчук // Věda a perspektivy. – 2023. – № 4 (23). – Pp. 100–112.