РОЗВИТОК ХУДОЖНІХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГОНЧАРСТВА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во "Точка"
Анотація
У представлених тезах автором окреслено сучасні підходи до міжкультурного та міжрегіонального діалогу з позицій мистецтвознавства, історії, та культури. Виявлено й обґрунтовано шляхи ефективного застосування традиційної культури в сучасному глобалізованому суспільстві. Окрему увагу приділено питанням взаємопроникнення та взаємозбагачення національних культур в історичному вимірі, проблемам національного усвідомлення та перспективам розвитку традиційної культури. В представленных тезисах автором очерчены современные подходы к межкультурному и межрегиональному диалогу с позиций искусствоведения, истории, и культуры. Выявлены и обоснованы пути эффективного применения традиционной культуры в современном глобализиванном обществе. Отдельное внимание уделено вопросам взаимопроникновения и взаимообогащения национальных культур в историческом измерении, проблемам национального осознания и перспективам развития традиционной культуры. In the presented thesis the author outlines modern approaches to intercultural and interregional dialogue from the standpoint of art history, history, and culture. Reveals the way the effective application of traditional culture in the modern globalized society. Special attention is paid to questions of mutual enrichment of national cultures in the historical dimension, the issues of national awareness and prospects for development of traditional culture.
Опис
Ключові слова
традиційна культура, національне усвідомлення, міжкультурний та міжрегіональний діалог, національна культура, традиционная культура, национальное осознание, межкультурный и межрегиональный диалог, национальная культура, traditional culture, national awareness, intercultural and interregional dialogue, national culture
Цитування
Давидова М. О. Розвиток художніх особливостей гончарства Лівобережної України наприкінці ХІХ — на початку ХХ століть / М. О. Давидова // Традиційна культура в умовах глобалізації: платформа для міжкультурного та міжрегіонального суспільного діалогу : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22-23 трав. 2015 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2015. – C. 36–37.