Сторітеллінг як метод покращення складових читацької компетентності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено сторітеллінг як метод покращення складових читацької компетентності. Для поліпшення читацької компетентності новітнім освітнім рішенням є використання сторітеллінгу – методу, що передбачає розповідь історій задля стимулювання пізнавальної активності. Це ефективний спосіб для передачі певної інформації за допомогою сюжетної канви та виразних емоцій. Визначено, що за допомогою сторітеллінгу можна розвинути увагу, аналітичне та творче мислення учнів, а також підвищити їхній інтерес до читання. The work examines storytelling as a method of improving the components of reading competence. To improve reading competence, the newest educational solution is the use of storytelling - a method that involves telling stories to stimulate cognitive activity. It is an effective way to convey certain information with the help of a story canvas and expressive emotions. It was determined that with the help of storytelling it is possible to develop students' attention, analytical and creative thinking, as well as increase their interest in reading.
Опис
Ключові слова
початкова школа, сторітеллінг, читацька компетентність, магістерські роботи, Elementary School, storitellin, reading competence, master's work
Цитування
Подольська Д. Сторітеллінг як метод покращення складових читацької компетентності / Д. Подольська // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 105.