ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМООБСЛУГОВУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВОЇ ТЕРАПІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано важливість та ефективність оволодіння соціально-побутовими навичками дітей із затримкою психічного розвитку шляхом використанням ігрової терапії. Формування навичок самообслуговування є важливим напрямком загального розвитку дітей із затримкою психічного розвитку для забезпечення успішної інтеграції та адаптації дитини з ЗПР у соціумі. Ігри з формування навичок самообслуговування сприяє розвитку психічних процесів, мовлення, психомоторики, формуванню уявлень про навколишній світ, особистісному зростанню дітей тощо. Зазначено, що для успішної реалізації цього напряму корекційно-розвиткової роботи важливим є врахування індивідуальних особливостей кожної дитини, взаємодія фахівців закладу освіти та їхня співпраця з батьками учнів. The article analyses the importance and effectiveness of mastering the social and everyday skills of children with mental retardation through the use of play therapy. The development of self-care skills is an important area of the overall development of children with mental retardation to ensure the successful integration and adaptation of a child with mental retardation in society. Self-care skills games promote the development of mental processes, speech, psychomotor skills, formation of ideas about the world around them, personal growth of children, etc. It is noted that for the successful implementation of this area of correctional and developmental work, it is important to take into account the individual characteristics of each child, the interaction of specialists of the educational institution and their cooperation with parents of students.
Опис
Ключові слова
формування соціально-побутових навичок, ігрова терапія, корекційна робота, соціалізація, педагогічна взаємодія, діти з особливими освітніми потребами, магістерські роботи, formation of social and household skills, play therapy, correctional work, socialization, pedagogical interaction, children with special educational needs
Цитування
Блінова Т. А. Формування навичок самообслуговування у дітей старшого дошкільного віку з затримкою психічного розвитку шляхом застосування ігрової терапії / Т. А. Блінова // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 342–346.