Використання дидактичних ігор та ігрових прийомів у роботі з розвитку мовленнєвої активності дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня

dc.contributor.authorДемченко, Н. О.
dc.date.accessioned2024-03-04T14:27:45Z
dc.date.available2024-03-04T14:27:45Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі здійснено аналіз використання дидактичних ігор та ігрових прийомів у педагогічній роботі з розвитку мовленнєвої активності дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення другого рівня. У анотації висвітлені основні аспекти дослідження, зокрема, визначення та обґрунтування вибору дидактичних ігор і ігрових прийомів як ефективних засобів розвитку мовлення у цільовій групі дітей. Дослідження спрямоване на вивчення педагогічного потенціалу ігор у формуванні мовленнєвих навичок у дітей зі специфічними особливостями. Зазначається, які конкретні дидактичні ігри та прийоми можуть бути застосовані, щоб сприяти активізації мовленнєвої діяльності, розширенню словникового запасу та розвитку комунікативних вмінь у дітей з недорозвиненим мовленням. In the qualification work, the use of didactic games and game techniques in pedagogical work on the development of speech activity of preschoolers with general underdevelopment of speech of the second level was found. The abstract highlights the main aspects of the research, in particular, the definition and justification of the choice of didactic games and game techniques as effective means of speech development in the target group of children. The research is aimed at studying the pedagogical potential of games in the formation of speech skills in children with specific characteristics. It is noted which specific didactic games and techniques can be used to promote the activation of speech activity, the expansion of vocabulary and the development of communication skills in children with underdeveloped speech.
dc.identifier.citationДемченко Н. О. Використання дидактичних ігор та ігрових прийомів у роботі з розвитку мовленнєвої активності дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Н. О. Демченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 69 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14233
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдидактичні ігри
dc.subjectактивні методи навчання
dc.subjectігрові прийоми
dc.subjectрозвиток мовлення
dc.subjectдошкільники
dc.subjectзагальне недорозвинення мовлення
dc.subjectіндивідуалізація навчання
dc.subjectкомунікативні вміння
dc.subjectнавчальна програма
dc.subjectметодика роботи
dc.subjectdidactic games
dc.subjectactive learning methods
dc.subjectgame techniques
dc.subjectspeech development
dc.subjectpreschoolers
dc.subjectgeneral underdevelopment of speech
dc.subjectindividualization of education
dc.subjectcommunication skills
dc.subjectcurriculum
dc.subjectwork methods
dc.titleВикористання дидактичних ігор та ігрових прийомів у роботі з розвитку мовленнєвої активності дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня
dc.title.alternativeThe use of didactic games and game techniques in the work on the development of speech activity of preschoolers with general underdevelopment of speech level II
dc.typeOther
Файли
Колекції