Використання дидактичних ігор та ігрових прийомів у роботі з розвитку мовленнєвої активності дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено аналіз використання дидактичних ігор та ігрових прийомів у педагогічній роботі з розвитку мовленнєвої активності дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення другого рівня. У анотації висвітлені основні аспекти дослідження, зокрема, визначення та обґрунтування вибору дидактичних ігор і ігрових прийомів як ефективних засобів розвитку мовлення у цільовій групі дітей. Дослідження спрямоване на вивчення педагогічного потенціалу ігор у формуванні мовленнєвих навичок у дітей зі специфічними особливостями. Зазначається, які конкретні дидактичні ігри та прийоми можуть бути застосовані, щоб сприяти активізації мовленнєвої діяльності, розширенню словникового запасу та розвитку комунікативних вмінь у дітей з недорозвиненим мовленням. In the qualification work, the use of didactic games and game techniques in pedagogical work on the development of speech activity of preschoolers with general underdevelopment of speech of the second level was found. The abstract highlights the main aspects of the research, in particular, the definition and justification of the choice of didactic games and game techniques as effective means of speech development in the target group of children. The research is aimed at studying the pedagogical potential of games in the formation of speech skills in children with specific characteristics. It is noted which specific didactic games and techniques can be used to promote the activation of speech activity, the expansion of vocabulary and the development of communication skills in children with underdeveloped speech.
Опис
Ключові слова
дидактичні ігри, активні методи навчання, ігрові прийоми, розвиток мовлення, дошкільники, загальне недорозвинення мовлення, індивідуалізація навчання, комунікативні вміння, навчальна програма, методика роботи, didactic games, active learning methods, game techniques, speech development, preschoolers, general underdevelopment of speech, individualization of education, communication skills, curriculum, work methods
Цитування
Демченко Н. О. Використання дидактичних ігор та ігрових прийомів у роботі з розвитку мовленнєвої активності дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Н. О. Демченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 69 с. : табл. + дод.
Колекції