Механізми формування та екстеріоризації / інтеріоризації мовно-мовленнєвих знаків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-12-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Анотація
Стаття присвячена дослідженню процесів формування та екстеріоризації / інтеріоризації простих і складних лінгводискурсивних знаків у просторі внутрішнього та зовнішнього оперативного часу, де психомеханізми (когнітивні поліоперації) забезпечують перехоплення думкою власної кінетики, маркованої відповідними мовними формами, актуалізованими як відповідними мовними формами, лудичні та нелудичні граматикалізовані та типові або нетипових граматикалізованих структур. У процесі спостереження за лінгводискурсивними знаків адресат ініціює зворотну реконструкцію віртуальних (мовних) трансформацій та / або первинної структури за допомогою дешифрування первинної структури з використанням дешифрувальної, ідентифікаційної та експериментальної моделей дослідження для правильної інтерпретації інформації та визначення ступеня ко(н)текстуальної релевантності екстеріоризованих конструкцій. This article is dedicated to the studies of the processes of the formation and exteriorization / interiorization of simple and complex lingua-discursive signs in the space of the interior and exterior operating time where the psychоmechanisms (cognitive polyoperations) provide the interceptions by a thought of its own kineticism marked by the corresponding linguistic forms actualized as ludic and non-ludic rammaticalized and typical or atypical agrammaticalized structures. In the process of the observation of lingua-discursive signs the addressee initiates the inverse reconstruction of virtual (linguistic) transforms and / or of the primary structure using the deciphering, identificational and experimental models of the research to correctly interpret the information and to determine the degree of the co(n)textual pertinence of exteriorized constructions.
Опис
Ключові слова
інверсійна реконструкція, лінгводискурсивний знак, ментальний кінетизм, операційний час, психомеханізм, inverse reconstruction, lingua-discursive sign, mental kineticism, operating time, psychomechanism
Цитування
Lepetiukha A. Механізми формування та екстеріоризації / інтеріоризації мовно-мовленнєвих знаків / A. Lepetiukha // Psycholinguistics in a Modern World – 2021 : Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference, Pereiaslav, Ukraine, December 16–17, 2021. – Pereiaslav, 2021. – С. 179–183.