ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ГАЛУЗІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Авторами досліджено принцип верховенства права як фундаментальну засаду галузі адміністративного права. Автори вказують, що верховенство права як фундаментальний принцип галузі адміністративного права означає, що органи публічної влади не можуть діяти свавільно й зобов’язані дотримуватися нормативних приписів, які формуватимуть чітке розуміння тих заходів, що мають застосовуватись у певних правовідносинах і, відповідно, даватимуть змогу громадянам розраховувати на очікуваний результат у взаємовідносинах із органами публічної влади. Автори окреслюють, що верховенство права інтегрує в собі такі провідні засади галузі адміністративного права, як справедливість, пріоритет та повага прав людини, заборона свавілля, законність, розумність, юридична визначеність, прозорість. На переконання авторів, верховенство права передбачає можливість існування дискреційних повноважень органів публічної влади, які в одних випадках чітко окреслюють компетенції органу публічної влади щодо прийняття певного рішення, а в інших – надають свободу діяти на свій розсуд шляхом оцінки ситуації та здійснення правомірного вибору однієї із законних альтернатив. Автори вказують, що завдяки реалізації верховенства права як фундаментального принципу галузі адміністративного права має забезпечуватися високий рівень довіри громадян до діяльності органів публічної влади та їхніх рішень, що має сприяти позитивній трансформації взаємодії громадянського суспільства й держави. The authors studied the principle of the rule of law as a fundamental principle of administrative law. The authors point out that the rule of law as a fundamental principle of administrative law means that public authorities cannot act arbitrarily and are obliged to comply with regulations that will form a clear understanding of the measures to be applied in certain legal relations and, accordingly, enable citizens count on the expected result in relations with public authorities. The authors outline that the rule of law integrates such leading principles of the field of administrative law as justice, priority and respect for human rights, prohibition of arbitrariness, legality, reasonableness, legal certainty, transparency. According to the authors, the rule of law provides for the possibility of discretionary powers of public authorities, which in some cases clearly define the competence of public authorities to make a decision, and in others to give the freedom to act at its discretion, by assessing the situation and choosing one legitimate alternatives. The authors point out that the implementation of the rule of law as a fundamental principle of administrative law should ensure a high level of public confidence in the activities of public authorities and their decisions, which, in turn, should contribute to a positive transformation of civil society and the state.
Опис
Ключові слова
адміністративне право, принцип права, верховенства права, справедливість, дискреційні повноваження, права людини, administrative law, principle of law, rule of law, justice, discretionary powers, human rights
Цитування
Анпілогов О. В. Верховенство права як фундаментальний принцип галузі адміністративного права / О. В. Анпілогов, А. І. Жукова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2021. – Вип. 34. – С. 72–79.