ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З ОДНОЛІТКАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано міжособистісні взаємини молодших дошкільників з однолітками. Зазначено, що молодшому дошкільнику важко підтримати діалог з ровесником. Психологи пояснюють це тим, що у спілкуванні з однолітками він більше зосереджений на своїх емоціях, почуттях, бажаннях, діях. Зауважено, що міжособистісні взаємини дітей молодшого дошкільного віку з однолітками виникають, існують і розвиваються перш за все у процесі спілкування, тому саме у даному виді діяльності спостерігаються сприятливі й оптимальні умови для їх вивчення. The publication analyzes the interpersonal relationships of younger preschoolers with their peers. It is noted that it is difficult for a younger preschooler to maintain a dialogue with a peer Psychologists explain this by the fact that in communication with peers, he is more focused on his emotions, feelings, desires, and actions. It was noted that the interpersonal relationships of children of younger preschool age with peers arise, exist and develop primarily in the process of communication, therefore it is precisely in this type of activity that favorable and optimal conditions for their study are observed.
Опис
Ключові слова
міжособистісні взаємини, спілкування, діти молодшого дошкільного віку, interpersonal relationships, communication, children of younger preschool age
Цитування
Конева К. Особливості вивчення міжособистісних взаємин молодших дошкільників з однолітками / К. Конева, О. Малихіна // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю Г. С. Сковороди, Харків, 12–13 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 254–255.